BIP
Dzisiaj jest  26 listopada 2015    Imieniny  Leona, Leonarda, Lesławy
Aktualności
 Aktualności 
KOMUNIKAT - OSTRZEŻENIE DLA ODBIORCÓW!!!

W związku z docierającymi do PGE Dystrybucja S.A. informacjami o przesyłaniu do Odbiorców energii elektrycznej, informacji o rzekomej zmianie systemu rozliczeniowego oraz rachunku bankowego, na który należy uiszczać należności za dostawy energii elektrycznej, pragniemy poinformować, iż PGE Dystrybucja S.A. nie prowadzi prac zmierzających do zmiany systemu rozliczeniowego, jak również nie kierowała do Odbiorców informacji o zmianie numerów rachunków bankowych.

W przypadku otrzymania podobnej korespondencji prosimy o zwrócenie bacznej uwagi na oznaczenie podmiotu kierującego informację, dane zamieszczone w piśmie oraz porównanie ich z informacjami zawartymi w fakturze i wcześniejszą korespondencją dotyczącą dostaw energii elektrycznej od PGE Dystrybucja S.A.

W przypadku stwierdzenia, iż korespondencja kierowana jest przez podmiot inny niż Państwa dostawca (PGE Dystrybucja S.A.), prosimy o kontakt z najbliższym komisariatem policji oraz ze Spółką, telefonicznie (81 7105702) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (sekretariat@pgedystrybucja.pl).---------------------------------------------------------------------------------

19.10.2015r.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren z siedzibą w Łódź 90-021, przy ul. Tuwima 58 ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż pojazdów, zgodnie z załączonym wykazem.

Oferty dotyczące pojazdów, dla każdego pojazdu oddzielnie, należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem "SPRZEDAŻ POJAZDÓW" w siedzibie Oddziału Łódź-Teren, 90-021 Łódź przy ul. Tuwima 58, w Kancelarii.
Termin składania ofert upływa w dniu 02.11.2015r. o godz. 14.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2015r. o godz. 10.00, bez udziału oferentów.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dn. 03.11.2015r. o godz.14.00 poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń mieszczącej się w siedzibie Wydział Transportu w Łodzi przy ul. Rokicińska 144.
Pojazdy przeznaczone do sprzedaży można oglądać w dniach 20.10.2015r ÷ 30.10.2015 r. w godz. od 11.00 do 14.00.

Szczegóły ogłoszenia w załączonym pliku.---------------------------------------------------------------------------------

01.10.2015r.

Szanowni Państwo,

Obowiązkiem PGE Dystrybucja S.A. jest zapewnienie bezpiecznego i niezakłóconego funkcjonowania i eksploatacji naszej infrastruktury elektroenergetycznej, a tym samym stabilnych dostaw prądu dla odbiorców. Dlatego nie wyrażamy zgody na zamieszczanie plakatów wyborczych i reklamowych oraz ogłoszeń na obiektach i elementach infrastruktury należącej do spółki.

Informujemy, że naruszenie niniejszego zakazu będzie skutkować kierowaniem stosownych powiadomień do Policji lub Straży Miejskiej, z wnioskiem o podjęcie środków prawnych, w tym zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z zm.).


---------------------------------------------------------------------------------

11.08.2015r.

Wprowadzenie ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

W oparciu o komunikat wydany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) informujemy, że ze względu na niski poziom wody w rzekach oraz wysoką temperaturę powietrza i wody wykorzystywanej w cyklu produkcji energii elektrycznej, na obszarze całego kraju wprowadzone zostały ograniczenia w dostawach energii elektrycznej.

Czytaj tutaj.


---------------------------------------------------------------------------------

27.07.2015r.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto przeznaczyła do sprzedaży w drodze przetargu ustnego n/wym. samochody używane. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem Przetargu, zawartym w Zarządzeniu 41/DG/2012

Do przetargu przeznaczono:
 • Iveco Euro Cargo - ciągnik siodłowy, nr ewidencyjny 6667, nr rejestracyjny EL 645 CN, rok produkcji 1996, cena wywoławcza 5 600,00 PLN
 • Naczepa 10 t., nr ewidencyjny 6668, nr rejestracyjny 055 CY, rok produkcji 1996, cena wywoławcza 3 360,00 PLN

Licytacja odbędzie się 24.08.2015r. o godz. 10:00 w siedzibie Wydziału Transportu w Łodzi, ul. Rokicińska 144.
W przetargu nie wpłaca się wadium. Osoba, która wylicytuje najwyższą cenę ma obowiązek wypełnienia i złożenia czytelnego podpisu na formularzu ofertowym. Wylicytowaną kwotę należy przelać na rachunek bankowy naszego Oddziału - Bank PEKAO S.A. 95 1240 6292 1111 0010 3473 2518. Faktura zostanie wystawiona po udokumentowaniu dokonania przelewu.

Wszystkie dodatkowe informacje i dokumenty, formularze, Regulamin oraz protokoły stanu technicznego udostępnią Państwu pracownicy Wydziału Transportu, pp:
Krzysztof Milczarek - tel. 42 675 13 46
Andrzej Olbiński - tel. 42 675 13 44.
Samochody można oglądać w dni robocze, w Dziale Warsztatów Samochodowych w Łodzi, przy ulicy Rokicińskiej 144, w godzinach 08:00 - 14:00.---------------------------------------------------------------------------------

15.06.2015r.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto informuje swoich Partnerów Handlowych, że od 1 czerwca br. w firmie został wprowadzony elektroniczny obieg dokumentów w zakresie faktur zakupowych.

W związku z tym oryginały faktur, ich korekty, noty księgowe i odsetkowe oraz rachunki (począwszy od daty sprzedaży 1 czerwca br.), należy przesyłać do naszego partnera - firmy Iron Mountain Polska w celu ich dalszego przetworzenia (skanowanie, odczyt inteligentny):

Skrytka Pocztowa nr 227
Iron Mountain Polska Sp. z o.o.
ul. Jacka Malczewskiego 5
26-607 Radom 9

W przypadku dostarczania przez Partnerów faktur elektronicznych konieczne jest podpisanie odrębnego oświadczenia (w załączeniu poniżej).
Pozostałe dokumenty dotyczące zakupów należy kierować - jak dotychczas - do Kancelarii (bądź konkretnego wydziału) Oddziału na adres:

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź-Miasto
90-021 Łódź
ul. Tuwima 58

Wdrażając powyższe, nowoczesne rozwiązanie w zakresie zarządzania, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto liczy, że spotka się ono ze zrozumieniem Partnerów Handlowych.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Koordynatorem OFZ w Oddziale Łódź-Miasto p. Anną Przedwojską - tel. 42 675 11 54, e-mail: Anna.Przedwojska@pgedystrybucja.pl.


Oświadczenie---------------------------------------------------------------------------------

II ŁÓDZKIE FORUM ENERGETYCZNE

14 maja w Słoku k. Bełchatowa odbyło się II Łódzkie Forum Energetyczne organizowane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren i Oddział Łódź-Miasto. To drugie tego typu spotkanie w historii łódzkich Oddziałów PGE Dystrybucja. Pierwsze miało miejsce jesienią 2013 roku.

Inicjatywa energetyków adresowana jest do przedstawicieli władz samorządowych z terenu działania łódzkich Oddziałów. W konferencji wzięło udział ok. 100 uczestników: przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie i starostowie z województwa łódzkiego, przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz pracownicy PGE Dystrybucja.

W wystąpieniach prezentowanych podczas II Forum Energetycznego omawiano kwestie związane z najważniejszymi inwestycjami na terenie łódzkich Oddziałów PGE Dystrybucja w latach 2014-2019. Dużo uwagi poświęcono sposobom regulacji stanu prawnego gruntów zajętych przez urządzenia elektroenergetyczne, podkreślano rolę aktywnego uczestnictwa obu stron w procesie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zasadom regulacji stanu prawnego gruntów przy wykorzystaniu instytucji "służebności przesyłu". Zarówno energetycy, jak i samorządowcy, są zgodni, że współpraca przy planowaniu i rozbudowie infrastruktury elektroenergetycznej przynosi wszystkim wymierne korzyści.
W drugiej części Forum omawiano procedury stosowane w PGE Dystrybucja w wypadku wystąpienia awarii masowych oraz działania CSR realizowane przez spółkę w regionie łódzkim. Część spotkania poświęcono odpowiedziom na pytania zaproszonych.
- II Łódzkie Forum Energetyczne spotkało się z pozytywną ocena uczestników. Przedstawiciele samorządów podkreślali dobre relacje PGE, wykazali duże zainteresowanie ilością awizowanych inwestycji w sieci elektroenergetyczne, szczególnie średniego i niskiego napięcia - powiedział prowadzący spotkanie Witold Filipiński - zastępca dyrektora generalnego PGE Dystrybucja Oddział Łódź Teren i Oddział Łódź-Miasto. - Wymiana poglądów w panelu dyskusyjnym przyniosła propozycje nowe rozwiązań w zakresie komunikacji z odbiorcami w sytuacjach awarii masowych. Partnerstwo, współpraca i nowe pomysły to najlepsze podsumowanie zakończonego Forum.

Forum stwarza możliwość dialogu oddziałów spółki z władzami lokalnymi w zakresie istotnych dla obydwu stron tematów. Doświadczenia wskazują, że jest to dobry sposób na budowania pozytywnych, partnerskich relacji pomiędzy Operatorem Systemu Dystrybucyjnego a terenowymi włodarzami.


---------------------------------------------------------------------------------

22.04.2015r.


PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto przeznaczyła do sprzedaży w drodze przetargu ustnego n/wym. samochody używane. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem Przetargu, zawartym w Zarządzeniu 41/DG/2012.

Do przetargu przeznaczono:
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6791, nr rejestracyjny EL 2419 S, rok produkcji 2005, cena wywoławcza 4 200,00 PLN
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6788, nr rejestracyjny EL 3286 S, rok produkcji 2005, cena wywoławcza 4 200,00 PLN
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6786, nr rejestracyjny EL 2993 S, rok produkcji 2005, cena wywoławcza 4 200,00 PLN
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6771, nr rejestracyjny EL 8412 M, rok produkcji 2004, cena wywoławcza 4 200,00 PLN
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6773, nr rejestracyjny EL 8407 M, rok produkcji 2004, cena wywoławcza 4 550,00 PLN
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6770, nr rejestracyjny EL 8409 M, rok produkcji 2004, cena wywoławcza 4 550,00 PLN
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6798, nr rejestracyjny EL 2421 S, rok produkcji 2005, cena wywoławcza 4 900,00 PLN
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6785, nr rejestracyjny EL 3283 S, rok produkcji 2005, cena wywoławcza 4 900,00 PLN
 • Iveco Euro Cargo – ciągnik siodłowy, nr ewidencyjny 6667, nr rejestracyjny EL 645 CN, rok produkcji 1996, cena wywoławcza 7 000,00 PLN
 • Naczepa 10 t., nr ewidencyjny 6668, nr rejestracyjny 055 CY, rok produkcji 1996, cena wywoławcza 4 200,00 PLN
 • Żuraw Polan 16 t., nr ewidencyjny 6544, rok produkcji 1989, cena wywoławcza 11 900,00 PLN.

Licytacja odbędzie się 15.05.2015r. o godz. 10:00 w siedzibie Wydziału Transportu w Łodzi, ul. Rokicińska 144.
W przetargu nie wpłaca się wadium. Osoba, która wylicytuje najwyższą cenę ma obowiązek wypełnienia i złożenia czytelnego podpisu na formularzu ofertowym. Wylicytowaną kwotę należy przelać na rachunek bankowy naszego Oddziału – Bank PEKAO S.A. 95 1240 6292 1111 0010 3473 2518. Faktura zostanie wystawiona po udokumentowaniu dokonania przelewu.

Wszystkie dodatkowe informacje i dokumenty, formularze, Regulamin oraz protokoły stanu technicznego udostępnią Państwu pracownicy Wydziału Transportu, pp:
Krzysztof Milczarek – tel. 42 675 13 46
Andrzej Olbiński – tel. 42 675 13 44

Samochody można oglądać w dni robocze, w Dziale Warsztatów Samochodowych w Łodzi, przy ulicy Rokicińskiej 144, w godzinach 08:00 – 14:00.---------------------------------------------------------------------------------

Łódź, 17.04.2015 r.

Realny wymiar ekologii - akcja „Las pełen energii”

42 tysiące młodych drzewek, głównie sosen, posadzili w Łódzkiem uczniowie szkół ponadpodstawowych. 15 kwietnia zakończyła się na terenie województwa łódzkiego edukacyjno-ekologiczna akcja spółki PGE Dystrybucja „Las pełen energii”, realizowana we współpracy z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych.

Tegoroczna edycja zainicjowana została pod Radomskiem 31 marca br., gdzie energetycy wraz z młodzieżą posadzili 12 tysięcy sosen i brzóz. Po krótkiej świątecznej przerwie realizowane były kolejne sadzenia pod Tomaszowem, Wieluniem, Ujazdem oraz w okolicy Zduńskiej Woli. W akcji licznie wzięła udział młodzież licealna i gimnazjalna. Najwięcej drzew (22 tysiące) zasadzono w powiecie radomszczańskim, gdzie pracowali nie tylko uczniowie z radomszczańskich szkół średnich, ale również piotrkowscy gimnazjaliści. Pod Ujazdem w prace leśne z ogromnym entuzjazmem włączyły się nieco młodsze dzieci – harcerze z Hufca ZHP Łódź-Widzew oraz młodzież z XXXIII LO w Łodzi. W Nadleśnictwie Brzeziny kilkadziesiąt drzew zasadził też Wicewojewoda Łódzki - Jarosław Klimas.
"Brak lekcji - szczególnie matmy - i pobyt na świeżym powietrzu to nie jedyne korzyści wynikające z sadzenia lasu - powiedział po akcji Paweł, uczeń I LO w Zduńskiej Woli. - Czuję w kościach, że zrobiłem coś ważnego dla środowiska - zasadziłem kilkadziesiąt drzew, to praktyczny wymiar ekologii.”

Akcja „Las pełen energii” wpisuje się w realizowane przez Grupę PGE projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i adresowana jest przede wszystkim do społeczności lokalnych. Ma na celu budowę postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży. Biorą w niej udział uczniowie, którzy w ramach nauki szkolnej prowadzą również własne projekty ekologiczne. W ten sposób PGE Dystrybucja wspólnie ze społecznościami lokalnymi przyczynia się do zapewnienia zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego. Sadząc „lasy pełne energii” Spółka aktywnie uczestniczy w obchodach Światowego Dnia Ziemi, który przypada na 22 dzień kwietnia.

Tegoroczna, wiosenna edycja akcji, jest prowadzona w kilkunastu nadleśnictwach na terenie działania sześciu Oddziałów PGE Dystrybucja: Łódź-Miasto, Łódź-Teren, Białystok, Lublin, Rzeszów oraz Zamość. Łącznie na terenie działania PGE Dystrybucja w akcji weźmie udział ok. 1,5 tys. uczniów gimnazjów i szkół średnich, a dzięki ich pracy wyrośnie 80 tysięcy młodych drzew.

---------------------------------------------------------------------------------

17.03.2015r.


PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto przeznaczyła do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego n/wym. samochody używane. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem Przetargu, zawartym w Zarządzeniu 41/DG/2012.

Do przetargu przeznaczono:
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6792, nr rejestracyjny EL 892 AU, rok produkcji 2005, cena wywoławcza 4 200,00 PLN
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6791, nr rejestracyjny EL 2419 S, rok produkcji 2005, cena wywoławcza 4 200,00 PLN
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6788, nr rejestracyjny EL 3286 S, rok produkcji 2005, cena wywoławcza 4 200,00 PLN
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6786, nr rejestracyjny EL 2993 S, rok produkcji 2005, cena wywoławcza 4 200,00 PLN
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6771, nr rejestracyjny EL 8412 M, rok produkcji 2004, cena wywoławcza 4 200,00 PLN
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6794, nr rejestracyjny EL 1813 S, rok produkcji 2005, cena wywoławcza 4 550,00 PLN
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6789, nr rejestracyjny EL 3284 S, rok produkcji 2005, cena wywoławcza 4 550,00 PLN
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6787, nr rejestracyjny EL 3282 S, rok produkcji 2005, cena wywoławcza 4 550,00 PLN
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6773, nr rejestracyjny EL 8407 M, rok produkcji 2004, cena wywoławcza 4 550,00 PLN
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6770, nr rejestracyjny EL 8409 M, rok produkcji 2004, cena wywoławcza 4 550,00 PLN
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6799, nr rejestracyjny EL 1249 S, rok produkcji 2005, cena wywoławcza 4 900,00 PLN
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6798, nr rejestracyjny EL 2421 S, rok produkcji 2005, cena wywoławcza 4 900,00 PLN
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6785, nr rejestracyjny EL 3283 S, rok produkcji 2005, cena wywoławcza 4 900,00 PLN
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6774, nr rejestracyjny EL 8408 M, rok produkcji 2004, cena wywoławcza 4 900,00 PLN
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6769, nr rejestracyjny EL 8411 M, rok produkcji 2004, cena wywoławcza 4 900,00 PLN
 • Renault Kangoo, nr ewidencyjny 6763, nr rejestracyjny EL 6435 L, rok produkcji 2004, cena wywoławcza 4 550,00 PLN
 • Renault Kangoo, nr ewidencyjny 6764, nr rejestracyjny EL 6439 L, rok produkcji 2004, cena wywoławcza 4 550,00 PLN
 • Renault Kangoo, nr ewidencyjny 6765, nr rejestracyjny EL 6438 L, rok produkcji 2004, cena wywoławcza 5 250,00 PLN
 • Iveco Euro Cargo – ciągnik siodłowy, nr ewidencyjny 6667, nr rejestracyjny EL 645 CN, rok produkcji 1996, cena wywoławcza 7 000,00 PLN
 • Naczepa 10 t., nr ewidencyjny 6668, nr rejestracyjny 055 CY, rok produkcji 1996, cena wywoławcza 4 200,00 PLN
 • Żuraw Polan 16 t., nr ewidencyjny 6544, rok produkcji 1989, cena wywoławcza 11 900,00 PLN.

Licytacja odbędzie się 25.03.2015r. o godz. 10:00 w siedzibie Wydziału Transportu w Łodzi, ul. Rokicińska 144.
W przetargu nie wpłaca się wadium. Osoba, która wylicytuje najwyższą cenę ma obowiązek wypełnienia i złożenia czytelnego podpisu na formularzu ofertowym. Wylicytowaną kwotę należy przelać na rachunek bankowy naszego Oddziału – Bank PEKAO S.A. 95 1240 6292 1111 0010 3473 2518. Faktura zostanie wystawiona po udokumentowaniu dokonania przelewu.

Wszystkie dodatkowe informacje i dokumenty, formularze, Regulamin oraz protokoły stanu technicznego udostępnią Państwu pracownicy Wydziału Transportu, pp:
Krzysztof Milczarek – tel. 42 675 13 46
Andrzej Olbiński – tel. 42 675 13 44

Samochody można oglądać w dni robocze, w Dziale Warsztatów Samochodowych w Łodzi, przy ulicy Rokicińskiej 144, w godzinach 08:00 – 14:00.---------------------------------------------------------------------------------

23.02.2015r.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto przeznaczyła do sprzedaży w drodze przetargu ustnego n/wym. samochody używane. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem Przetargu, zawartym w Zarządzeniu 41/DG/2012.

Do przetargu przeznaczono:
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6792, nr rejestracyjny EL 892 AU, rok produkcji 2004, cena wywoławcza 6 000,00 PLN
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6791, nr rejestracyjny EL 2419 S, rok produkcji 2004, cena wywoławcza 6 000,00 PLN
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6788, nr rejestracyjny EL 3286 S, rok produkcji 2004, cena wywoławcza 6 000,00 PLN
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6786, nr rejestracyjny EL 2993 S, rok produkcji 2004, cena wywoławcza 6 000,00 PLN
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6771, nr rejestracyjny EL 8412 M, rok produkcji 2004, cena wywoławcza 6 000,00 PLN
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6794, nr rejestracyjny EL 1813 S, rok produkcji 2004, cena wywoławcza 6 500,00 PLN
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6789, nr rejestracyjny EL 3284 S, rok produkcji 2004, cena wywoławcza 6 500,00 PLN
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6787, nr rejestracyjny EL 3282 S, rok produkcji 2004, cena wywoławcza 6 500,00 PLN
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6773, nr rejestracyjny EL 8407 M, rok produkcji 2004, cena wywoławcza 6 500,00 PLN
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6770, nr rejestracyjny EL 8409 M, rok produkcji 2004, cena wywoławcza 6 500,00 PLN
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6799, nr rejestracyjny EL 1249 S, rok produkcji 2004, cena wywoławcza 7 000,00 PLN
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6798, nr rejestracyjny EL 2421 S, rok produkcji 2004, cena wywoławcza 7 000,00 PLN
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6785, nr rejestracyjny EL 3283 S, rok produkcji 2004, cena wywoławcza 7 000,00 PLN
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6774, nr rejestracyjny EL 8408 M, rok produkcji 2004, cena wywoławcza 7 000,00 PLN
 • Fiat Panda, nr ewidencyjny 6769, nr rejestracyjny EL 8411 M, rok produkcji 2004, cena wywoławcza 7 000,00 PLN
 • Renault Kangoo, nr ewidencyjny 6763, nr rejestracyjny EL 6435 L, rok produkcji 2004, cena wywoławcza 6 500,00 PLN
 • Renault Kangoo, nr ewidencyjny 6764, nr rejestracyjny EL 6439 L, rok produkcji 2004, cena wywoławcza 6 500,00 PLN
 • Renault Kangoo, nr ewidencyjny 6765, nr rejestracyjny EL 6438 L, rok produkcji 2004, cena wywoławcza 7 500,00 PLN
 • Renault Kangoo, nr ewidencyjny 6766, nr rejestracyjny EL 152 JW, rok produkcji 2004, cena wywoławcza 7 500,00 PLN
 • Land Rover Defender, nr ewidencyjny 6750, nr rejestracyjny EL 6557 F, rok produkcji 2003, cena wywoławcza 13 000,00 PLN
 • Land Rover Defender, nr ewidencyjny 6751, nr rejestracyjny EL 9893 H, rok produkcji 2003, cena wywoławcza 14 000,00 PLN
 • Lublin, nr ewidencyjny 6775, nr rejestracyjny EL 3261 N, rok produkcji 2005, cena wywoławcza 2 200,00 PLN
 • Lublin, nr ewidencyjny 6762, nr rejestracyjny EL 6232 L, rok produkcji 2004, cena wywoławcza 2 700,00 PLN
 • Lublin, nr ewidencyjny 6760, nr rejestracyjny EL 6235 L, rok produkcji 2004, cena wywoławcza 2 700,00 PLN
 • Lublin, nr ewidencyjny 6761, nr rejestracyjny EL 2683 R, rok produkcji 2004, cena wywoławcza 2 800,00 PLN
 • Lublin, nr ewidencyjny 6759, nr rejestracyjny EL 6231 L, rok produkcji 2004, cena wywoławcza 2 800,00 PLN
 • Lublin, nr ewidencyjny 6757, nr rejestracyjny EL 6234 L, rok produkcji 2004, cena wywoławcza 2 800,00 PLN
 • Lublin, nr ewidencyjny 6744, nr rejestracyjny EL 29019, rok produkcji 2000, cena wywoławcza 3 000,00 PLN
 • Iveco Daily 50C13, nr ewidencyjny 6747, nr rejestracyjny EL 47741, rok produkcji 2001, cena wywoławcza 15 000,00 PLN
 • Iveco Euro Cargo - ciągnik siodłowy, nr ewidencyjny 6667, nr rejestracyjny EL 645 CN, rok produkcji 1996, cena wywoławcza 10 000,00 PLN
 • Naczepa 10 t., nr ewidencyjny 6668, nr rejestracyjny 055 CY, rok produkcji 1996, cena wywoławcza 6 000,00 PLN
 • Ford Transit - podnośnik 12m, nr ewidencyjny 6664, nr rejestracyjny EL 390 GC, rok produkcji 1996, cena wywoławcza 11 500,00 PLN
 • Żuraw Polan 16 t., nr ewidencyjny 6544, rok produkcji 1989, cena wywoławcza 17 000,00 PLN.

Licytacja odbędzie się 11.03.2015r. o godz. 10:00 w siedzibie Wydziału Transportu w Łodzi, ul. Rokicińska 144.
W przetargu nie wpłaca się wadium. Osoba, która wylicytuje najwyższą cenę ma obowiązek wypełnienia i złożenia czytelnego podpisu na formularzu ofertowym. Wylicytowaną kwotę należy przelać na rachunek bankowy naszego Oddziału - Bank PEKAO S.A. 95 1240 6292 1111 0010 3473 2518. Faktura zostanie wystawiona po udokumentowaniu dokonania przelewu.

Wszystkie dodatkowe informacje i dokumenty, formularze, Regulamin oraz protokoły stanu technicznego udostępnią Państwu pracownicy Wydziału Transportu, pp:
Krzysztof Milczarek - tel. 42 675 13 46
Andrzej Olbiński – tel. 42 675 13 44.
Samochody można oglądać w dni robocze, w Dziale Warsztatów Samochodowych w Łodzi, przy ulicy Rokicińskiej 144, w godzinach 08:00 - 14:00.


---------------------------------------------------------------------------------

24.12.2014r.


PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto informuje, iż decyzją z dnia 16 grudnia 2014 r., znak DRE-4211-57(6)/2014/19029/V/JCz/BH, zatwierdzona została przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.

Zgodnie z decyzją Zarządu PGE Dystrybucja S.A. Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2015 r.

 • Decyzja Prezesa URE z dnia 16.12.2014 r.


 • Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2015


 • ---------------------------------------------------------------------------------

  24.11.2014r.


  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren z siedzibą w Łódź 90-021, ul. Tuwima 58 ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż pojazdów, zgodnie z załączonym wykazem.

  Oferty dotyczące pojazdów, dla każdego pojazdu oddzielnie należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem "SPRZEDAŻ POJAZDÓW" w siedzibie Oddziału Łódź-Teren: 90-021 Łódź przy ul. Tuwima 58, w Kancelarii.
  Termin do składania ofert upływa w dniu 08.12.2014 r. o godz. 14.30.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2014r. o godz. 10.00 bez udziału oferentów.
  Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dn. 09.12.2014r. o godz.14.30 poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń mieszczącej się w siedzibie Wydział Transportu w Łodzi przy ul. Rokicińska 144.

  Pojazdy przeznaczone do sprzedaży można oglądać w dniach 27.11.2014r ÷ 08.12.2014 r. w godz. od 09.00 do 12.00:
  1. Pojazd z poz. 1 wykazu pojazdów przeznaczonych do sprzedaży można oglądać w siedzibie Rejonu Energetycznego Żyrardów przy ul. Mazowieckiej 1-5 , 96-300 Żyrardów.
  2. Pojazdy z poz. 2÷6 wykazu pojazdów przeznaczonych do sprzedaży można oglądać w siedzibie Rejonu Energetycznego Sieradz przy ul. Wojska Polskiego 98, 98-200 Sieradz.
  3. Pojazdy z poz. 7÷9 wykazu pojazdów przeznaczonych do sprzedaży można oglądać w siedzibie Rejonu Energetycznego Łowicz przy ul. Mostowa 30, 99-400 Łowicz.
  4. Pojazd z poz. 10 wykazu pojazdów przeznaczonych do sprzedaży można oglądać w siedzibie Rejonu Energetycznego Tomaszów przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 51/53, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

  Nabywca pojazdu jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu, na konto bankowe Oddziału Łódź-Teren nr 30 1240 5585 1111 0000 4884 3720.
  Oferta jest wiążąca na okres 7 dni od daty otwarcia ofert.
  Sprzedający nie jest zobowiązany do uzupełnienia braków w wyposażeniu i osprzęcie pojazdów, jak też zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

  Oferta powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko, adres zamieszkania oferenta (dane do faktury) oraz numer telefonu kontaktowego,
  2. oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza,
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu.
  Wykaz pojazdów przeznaczonych do sprzedaży  ---------------------------------------------------------------------------------


  31.10.2014r.


  OFERTA NA ODBIÓR ODPADÓW

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto poszukuje odbiorców urządzeń energetycznych w kodzie odpadowym 16 02 13* zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy:
  • transformatory z uzwojeniem aluminiowym
  • transformatory z uzwojeniem miedzianym
  • transformatory dużej mocy 10 MWA, 16 MVA, 25 MVA (Cu) - demontaż + odbiór z miejsca rozbiórki
  • dławiki
  • przekładniki WN, SN, NN
  • wyłączniki pełno olejowe
  • rezystory

  1. Odbiorcą może być firma posiadająca aktualne zezwolenia na zbieranie i transport (jednocześnie), odzysk lub unieszkodliwienie ww. odpadów, które należy załączyć do oferty.
  2. Miejsce odbioru - Łódź, ul. Rokicińska 148 (Magazyn Odpadów).
  3. Wypełniony „Formularz Oferty" należy składać w formie listownej w terminie do 17.11.2014 r. z dopiskiem „OFERTA NA ODBIÓR ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH". Preferowane jest opieczętowanie pieczęcią firmową w miejscu łączenia koperty.
  4. Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone w formie Formularza Oferty (w załączeniu).

  Adres:
  PGE Dystrybucja S.A.
  Oddział Łódź-Miasto
  Wydział Zaopatrzenia
  ul. Rokicińska 148
  92-412 Łódź


  Dodatkowe informacje pod nr tel. 42 675-15-45, 42 675-15-44

  Dokumenty:
  Formularz Oferty  ---------------------------------------------------------------------------------


  24.10.2014r.


  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto informuje, że nie będą wydawane zgody na zamieszczanie plakatów wyborczych i reklamowych oraz ogłoszeń na obiektach i elementach infrastruktury elektroenergetycznej należących do spółki PGE Dystrybucja S.A.

  Decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa oraz zapewnieniem niezakłóconego funkcjonowania i eksploatacji wskazanej infrastruktury.

  Naruszenie niniejszego zakazu skutkować będzie kierowaniem stosownych powiadomień do Policji lub Straży Miejskiej, z wnioskiem o podjęcie środków prawnych, w tym zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z zm.).  ---------------------------------------------------------------------------------


  29.09.2014r.


  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren z siedzibą w Łódź 90-021, ul. Tuwima 58 ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż pojazdów, zgodnie z załączonym wykazem.

  Oferty dotyczące pojazdów, dla każdego pojazdu oddzielnie należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem "SPRZEDAŻ POJAZDÓW" w siedzibie Oddziału Łódź-Teren: 90-021 Łódź przy ul. Tuwima 58, w Kancelarii.
  Termin do składania ofert upływa w dniu 19.10.2014 r. o godz. 14.00.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2014r. o godz. 10.00 bez udziału oferentów.
  Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dn. 20.10.2014r. o godz.14.30 poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń mieszczącej się w siedzibie Wydział Transportu w Łodzi przy ul. Rokicińska 144.

  Pojazdy przeznaczone do sprzedaży można oglądać w dniach 03.10.2014r ÷ 17.10.2014 r. w godz. od 09.00 do 13.30:
  1. Pojazd z poz. 1 wykazu pojazdów przeznaczonych do sprzedaży można oglądać w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren Wydział Transportu ul. Rokicińska 144 w Łodzi
  2. Pojazdy z poz. 2 wykazu pojazdów przeznaczonych do sprzedaży można oglądać w siedzibie Rejonu Energetycznego Piotrków przy ul. Narutowicza 35, 97-300 Piotrków Trybunalski.
  3. Pojazdy z poz. 3 wykazu pojazdów przeznaczonych do sprzedaży można oglądać w siedzibie Rejonu Energetycznego Żyrardów przy ul. Mazowieckiej 1-5 , 96-300 Żyrardów.
  4. Pojazdy z poz. 4÷9 wykazu pojazdów przeznaczonych do sprzedaży można oglądać w siedzibie Rejonu Energetycznego Sieradz przy ul. Wojska Polskiego 98, 98-200 Sieradz.
  5. Pojazdy z poz. 10÷13 wykazu pojazdów przeznaczonych do sprzedaży można oglądać w siedzibie Rejonu Energetycznego Łowicz przy ul. Mostowa 30, 99-400 Łowicz.
  6. Pojazdy z poz. 14÷15 wykazu pojazdów przeznaczonych do sprzedaży można oglądać w siedzibie Rejonu Energetycznego Tomaszów przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 51/53, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
  7. Pojazdy z poz. 16÷20 wykazu pojazdów przeznaczonych do sprzedaży można oglądać w siedzibie Posterunku Energetycznego Wieluń przy ul. Sieradzka 62, 98-300 Wieluń.
  8. Pojazd z poz. 21 wykazu pojazdów przeznaczonych do sprzedaży można oglądać w siedzibie Rejonu Energetycznego Bełchatów, z/s Rogowiec-Kurnos, 97-400 Bełchatów.

  Nabywca pojazdu jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu, na konto bankowe Oddziału Łódź-Teren nr 30 1240 5585 1111 0000 4884 3720.
  Oferta jest wiążąca na okres 7 dni od daty otwarcia ofert.
  Sprzedający nie jest zobowiązany do uzupełnienia braków w wyposażeniu i osprzęcie pojazdów, jak też zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

  Oferta powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko, adres zamieszkania oferenta (dane do faktury) oraz numer telefonu kontaktowego,
  2. oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza,
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu.
  Wykaz pojazdów przeznaczonych do sprzedaży


  ---------------------------------------------------------------------------------


  Łódź, 27.08.2014 r.

  PGE Dystrybucja S.A. rozdaje dzieciom energetyczne tornistry

  PGE Dystrybucja S.A. prowadzi szereg inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jedna z ważniejszych to akcja charytatywna pn. „Energetyczny Tornister”.


  Jednym z kluczowych celów PGE Dystrybucja S.A. realizowanych w ramach CSR są działania na rzecz osób wymagających szczególnej uwagi – osób niepełnosprawnych oraz dzieci z ubogich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Priorytetem dla Spółki jest angażowanie się w inicjatywy ukierunkowane na społeczności lokalne.
  Od ponad 10 lat, z inicjatywy łódzkich energetyków, Akcja „Energetyczny Tornister” prowadzona jest w Łodzi i województwie łódzkim, gdzie w wyprawki szkolne wyposażane są pierwszaki z terenu Łodzi, Pabianic, Zgierza, Aleksandrowa, Grotnik, a także z Wojewódzkich Ośrodków dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących oraz Niesłyszących i Niedosłyszących. W tym roku już po raz drugi akcją „Energetyczny Tornister” objęte zostały wszystkie Oddziały Spółki.
  PGE Dystrybucja S.A. łącznie przekaże najmłodszym uczniom ponad 2000 tornistrów wyposażonych w wyprawki szkolne… i dobrą energię. Kolorowe plecaki trafią do dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Akcja, prowadzona we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Domami Dziecka, realizowana jest w ostatnim tygodniu sierpnia - czyli tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego – oraz pierwszych dniach września. W przekazanych przez Spółkę tornistrach dzieci znajdą: zeszyty, bloki rysunkowe i techniczne, piórniki z pełnym wyposażeniem, farby, kredki, flamastry, klej, bibułę, nożyczki, plastelinę i inne przybory niezbędne do nauki w szkole. Na terenie działania Oddziału Łódź-Miasto oraz Oddziału Łódź-Teren tornistry pełne energii otrzyma ok. 500 dzieci, na terenie Oddziału Warszawa – ok. 300. Pozostałe Oddziały Spółki rozdadzą najbardziej potrzebującym pierwszakom ponad 1200 energetycznych wyprawek.

  Alina Chwiejczak
  specjalista ds. public relations i komunikacji
  tel. 603 97 39 98  ---------------------------------------------------------------------------------


  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto poszukuje odbiorców na przewijarkę Typ PRT 25-05

  Producent: Kabeltechnik
  Nazwa urządzenia: Przewijarka kabli z trawersem
  Rok budowy: 2004
  Podstawowe dane techniczne: urządzenie przeznaczone jest do przewijania kabli o średnicach od Ø 20mm do Ø 80.

  1.Opis techniczny
  W skład linii wchodzą:
  1.1. Trawersujące urządzenie zdawcze z napędem szpuli i rolkami sterującymi trawersem. Urządzenie posiada funkcję cofania kabla, nawijania bez układania.
  Podnoszenie szpuli odbywa się siłownikami hydraulicznymi zasilanymi z agregatu hydraulicznego mocowanego na ramie urządzenia.
  1.2. Rolka podporowa podpierająca kabel za kompensatorem.
  1.3. Zespół rolek wprowadzający kabel do urządzenia pomiarowego.
  1.4. Gąsienicowy licznik metrów umieszczony na wsporniku z regulowaną wysokością.
  1.5. Zespół rolek prowadzących kabel za licznikiem metrów.
  1.6.Przecinarka tarczowa z tarczą piłkową o Ø 350 przystosowaną do cięcia kabli Al. i Cu.

  2. Demontaż urządzenia po stronie sprzedawcy.

  Dodatkowych informacji udzielą pracownicy Wydziału Zaopatrzenia:
  Rybak Andrzej - tel. 42 675-15-48
  Borowska Anna - tel. 42 675-15-44

  Przewijarkę można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8:00 -14:00 w Wydziale Zaopatrzenia - Łódź, ul.Rokicińska 148.

  Oferty można składać do dnia 30.09.2014r.
  na adres:
  Wydział Zaopatrzenia
  92-412 Łódź, ul. Rokicińska 148

  z dopiskiem: OFERTA NA ZAKUP PRZEWIJARKI
  ---------------------------------------------------------------------------------


  15.04.2014r.


  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren z siedzibą w: Łódź 90-021, ul. Tuwima 58 ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż pojazdów, zgodnie z załączonym wykazem.

  Oferty dotyczące pojazdów, dla każdego pojazdu oddzielnie, należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem "SPRZEDAŻ POJAZDÓW" w siedzibie Oddziału Łódź-Teren: 90-021 Łódź przy ul. Tuwima 58, w Kancelarii.
  Termin do składania ofert upływa w dniu 06.05.2014r. o godz. 9.00.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2014r. o godz. 10.00.
  Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dn. 06.05.2014r. o godz. 14.00 poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń, mieszczącej się w siedzibie Wydziału Transportu w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 144.

  Pojazdy przeznaczone do sprzedaży można oglądać w dniach 18.04.2014r. ÷ 30.04.2014r. w godz. od 10.00 do 13.30:

  1. Pojazdy z poz. 1 wykazu pojazdów przeznaczonych do sprzedaży można oglądać w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren Wydział Transportu, ul. Rokicińska 144 w Łodzi.
  2. Pojazdy z poz. 2÷3 wykazu pojazdów przeznaczonych do sprzedaży można oglądać w siedzibie Rejonu Energetycznego Piotrków przy ul. Narutowicza 35, 97-300 Piotrków Trybunalski.
  3. Pojazdy z poz. 4÷9 wykazu pojazdów przeznaczonych do sprzedaży można oglądać w siedzibie Rejonu Energetycznego Żyrardów przy ul. Mazowieckiej 1-5, 96-300 Żyrardów.
  4. Pojazdy z poz. 10÷15 wykazu pojazdów przeznaczonych do sprzedaży można oglądać w siedzibie Rejonu Energetycznego Sieradz przy ul. Wojska Polskiego 98, 98-200 Sieradz.
  5. Pojazdy z poz. 16÷20 wykazu pojazdów przeznaczonych do sprzedaży można oglądać w siedzibie Rejonu Energetycznego Łowicz przy ul. Mostowej 30, 99-400 Łowicz.
  6. Pojazdy z poz. 21÷23 wykazu pojazdów przeznaczonych do sprzedaży można oglądać w siedzibie Posterunku Energetycznego Radomsko przy ul. B.Joselewicza 6, 97-500 Radomsko.
  7. Pojazdy z poz. 24÷26 wykazu pojazdów przeznaczonych do sprzedaży można oglądać w siedzibie Rejonu Energetycznego Tomaszów przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 51/53, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
  8. Pojazdy z poz. 27÷33 wykazu pojazdów przeznaczonych do sprzedaży można oglądać w siedzibie Posterunku Energetycznego Wieluń przy ul. Sieradzkiej 62, 98-300 Wieluń.
  9. Pojazd z poz. 34÷37 wykazu pojazdów przeznaczonych do sprzedaży można oglądać w siedzibie Rejonu Energetycznego Bełchatów, z/s Rogowiec-Kurnos, 97-400 Bełchatów.
  Nabywca pojazdu jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu, na konto bankowe Oddziału Łódź-Teren nr 30 1240 5585 1111 0000 4884 3720.
  Oferta jest wiążąca na okres 7 dni od daty otwarcia ofert.
  Sprzedający nie jest zobowiązany do uzupełnienia braków w wyposażeniu i osprzęcie pojazdów, jak też zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


  Oferta powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko, adres zamieszkania oferenta (dane do faktury) oraz numer telefonu kontaktowego,
  2. oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza,
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu.
  Wykaz pojazdów przeznaczonych do sprzedaży


  ---------------------------------------------------------------------------------


  31.03.2014r.

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto przeznaczyła do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego n/wym. samochody używane.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem Przetargu, zawartym w Zarządzeniu 41/DG/2012.
  Do przetargu przeznaczono:

  • Lublin, nr ewidencyjny 6736, nr rejestracyjny EL 26311, rok produkcji 2000, cena wywoławcza 2 200,00 PLN
  • Lublin, nr ewidencyjny 6727, nr rejestracyjny EL 24160, rok produkcji 2000, cena wywoławcza 2 500,00 PLN
  • Lublin, nr ewidencyjny 6737, nr rejestracyjny EL 24310, rok produkcji 2000, cena wywoławcza 2 500,00 PLN
  • Lublin, nr ewidencyjny 6738, nr rejestracyjny EL 26314, rok produkcji 2000, cena wywoławcza 2 500,00 PLN
  • Lublin, nr ewidencyjny 6726, nr rejestracyjny EL 24164, rok produkcji 2000, cena wywoławcza 2 800,00 PLN
  • Lublin, nr ewidencyjny 6740, nr rejestracyjny EL 26312 , rok produkcji 2000, cena wywoławcza 3 000,00 PLN
  • Fiat Scudo, nr ewidencyjny 6826, nr rejestracyjny EL 179 AV, rok produkcji 2007, cena wywoławcza 23 000,00 PLN
  • FSC Star, podnośnik 21m, nr ewidencyjny 6558, nr rejestracyjny EL 4634F, rok produkcji 1991, cena wywoławcza 22 000,00 PLN
  • Star 266 z HDS (Palfinger), nr ewidencyjny 6663, nr rejestracyjny EL 1665L, rok produkcji 1996, cena wywoławcza 20 000,00 PLN
  • Żuraw Polan ZX - 162, nr ewidencyjny 6544, rok produkcji 1989, cena wywoławcza 19 000,00 PLN

  Licytacja odbędzie się 23.04.2014r. o godz. 10:00 w siedzibie Wydziału Transportu, ul. Rokicińska 144.

  W przetargu nie wpłaca się wadium, osoba która wylicytuje najwyższą cenę ma obowiązek wypełnienia i złożenia czytelnego podpisu na formularzu ofertowym. Wylicytowaną kwotę należy przelać na rachunek bankowy naszego Oddziału - Bank PEKAO S.A. 95 1240 6292 1111 0010 3473 2518. Faktura zostanie wystawiona po udokumentowaniu dokonania przelewu.

  Wszystkie dodatkowe informacje i dokumenty, formularze, Regulamin oraz protokoły stanu technicznego udostępnią Państwu pracownicy Wydziału Transportu, pp:
  Krzysztof Milczarek - tel. 42 675 13 46
  Andrzej Olbiński - tel. 42 675 13 44.

  Samochody można oglądać w dni robocze, w Dziale Warsztatów Samochodowych przy ulicy Rokicińskiej 144 w godzinach 08:00 - 14:00.


  ---------------------------------------------------------------------------------

  OFERTA NA ODBIÓR ODPADÓW

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto poszukuje odbiorców urządzeń energetycznych w kodzie odpadowym 16 02 13* zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy:
  • transformatory z uzwojeniem aluminiowym,
  • transformatory z uzwojeniem miedzianym,
  • transformatory dużej mocy 10,16,25, 40MVA (Cu) (demontaż + odbiór z miejsca rozbiórki),
  • dławiki,
  • przekładniki WN, SN, NN,
  • wyłączniki pełno olejowe,
  • rezystory.

  1. Odbiorcą może być firma posiadająca aktualne zezwolenia na zbieranie i transport (jednocześnie), odzysk lub unieszkodliwienie ww. odpadów (dokumenty należy załączyć do oferty.
  2. Miejsce odbioru - Łódź, ul. Rokicińska 148 (Magazyn Odpadów).
  3. Wypełniony „Formularz Oferty" należy składać w formie listownej w terminie do 04.10.2013 r. z dopiskiem „OFERTA NA ODBIÓR ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH". Preferowane jest opieczętowanie pieczęcią firmową w miejscu łączenia koperty.
  4. Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone w formie Formularza Oferty.
  Adres:
  PGE Dystrybucja S.A.
  Oddział Łódź-Miasto
  Wydział Zaopatrzenia
  ul. Rokicińska 148
  92-412 Łódź

  Dodatkowe informacje pod nr tel. 42 675-15-45, 42 675-15-44

  Dokumenty:
  Formularz Oferty
  Opis przedmiotu zamówienia

  ---------------------------------------------------------------------------------
  17.09.2013r.

  10 września 2013 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej dla PGE Dystrybucja. Spółka ma zatwierdzoną IRiESD jako pierwsza spośród pięciu największych krajowych Operatorów Sytemu Dystrybucyjnego.

  Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej stanowi zbiór szczegółowych uwarunkowań w zakresie korzystania z sieci Operatora, w tym przypadku PGE Dystrybucja. Określa szczegółowe uprawnienia i obowiązki dla podmiotów przyłączonych do sieci - odbiorców i wytwórców energii elektrycznej oraz Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Dokument składa się z dwóch zasadniczych części: „Korzystanie z Systemu Elektroenergetycznego" i „Bilansowanie Systemu Dystrybucyjnego".

  Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej została zatwierdzona przez Prezesa URE po raz pierwszy po nowelizacji Ustawy - Prawo Energetyczne. IRiESD jest obowiązującym dokumentem dla użytkowników sieci PGE Dystrybucja. Instrukcja uwzględnia założenia Dyrektywy 2009/72/WE dotyczące procesu zmiany sprzedawcy. Zapisy nowej IRiESD mają ułatwić odbiorcom korzystanie z prawa do zmiany sprzedawcy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców i sprzedawców proces zmiany sprzedawcy został znacznie uproszczony i skrócony do 21 dni.

  Jednym z ważniejszych zagadnień z zakresu zmiany sprzedawcy, które obejmuje zatwierdzona IRiESD, jest zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji przez PGE Dystrybucja z Uczestnikiem Ruchu Detalicznego (URD) przed zgłoszeniem zawarcia umowy na sprzedaż energii elektrycznej w procesie zmiany sprzedawcy. W przypadku braku zawarcia pomiędzy URD a PGE Dystrybucja umowy o świadczenie usług dystrybucji na dzień zgłoszenia zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzono wehikuł pełnomocnictwa udzielanego przez URD sprzedawcy na zawarcie w jego imieniu przedmiotowej umowy. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej reguluje również prowadzenie rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej na terenie funkcjonowania PGE Dystrybucja.

  ---------------------------------------------------------------------------------
  23.08.2013r.

  PGE Dystrybucja S.A. przekazuje dzieciom energetyczne tornistry

  PGE Dystrybucja S.A. prowadzi szereg inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jedna z ważniejszych to akcja charytatywna wspierająca potrzebujące dzieci „Energetyczny Tornister", która w bieżącym roku przeprowadzona zostanie we wszystkich Oddziałach Spółki. Łącznie PGE Dystrybucja S.A. przed rozpoczęciem roku szkolnego przekaże najmłodszym uczniom blisko 1500 tornistrów wyposażonych w wyprawki szkolne.


  Jednym z kluczowych celów PGE Dystrybucja S.A. w ramach CSR są działania na rzecz osób wymagających szczególnej uwagi - dzieci z ubogich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Od lat akcja „Energetyczny Tornister" prowadzona jest w województwie łódzkim, gdzie w wyprawki szkolne wyposażane są dzieci z najbardziej potrzebujących łódzkich placówek opiekuńczo-wychowawczych. W tym roku po raz pierwszy PGE Dystrybucja S.A. organizuje akcję przekazania tornistrów zawierających wyprawki na terenie działania całej Spółki. Akcja prowadzona jest we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej, dzięki czemu blisko półtora tysiąca najbardziej potrzebujących dzieci otrzyma plecaki wyposażone w wyprawki szkolne. W przekazanych przez Spółkę tornistrach dzieci znajdą zeszyty, bloki rysunkowe i techniczne, piórniki z pełnym wyposażeniem, farby, kredki, flamastry, klej, nożyczki, plastelinę i inne przybory niezbędne do rozpoczęcia roku szkolnego.

  W roku bieżącym na terenie Oddziału Łódź-Teren tornistry z pełnym wyposażeniem otrzyma 220 dzieci, Oddziału Łódź-Miasto - 210. Oddział Warszawa, Skarżysko Kamienna, Zamość przekażą dzieciom po 200 tornistrów z wyprawką. Oddział Lublin obdaruje 190 dzieci na terenie swojego funkcjonowania, zaś Oddział Białystok i Rzeszów przekażą po 120 sztuk tornistrów najbardziej potrzebującym dzieciom.

  W ramach CSR priorytetem dla Spółki jest angażowanie się w inicjatywy ukierunkowane na społeczności lokalne w regionach funkcjonowania PGE Dystrybucja S.A. Działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu to jedno z ważnych zadań dla Spółki na bieżący rok.

  Biuro Komunikacji PGE Dystrybucja S.A.

  ---------------------------------------------------------------------------------
  19.07.2013

  PGE Dystrybucja S.A. ogłasza dialog techniczny na temat technologii AMI.

  PGE Dystrybucja ogłasza dialog techniczny, którego celem jest pozyskanie informacji niezbędnych do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Systemu AMI w dwóch lokalizacjach pilotażowych: Oddział Białystok oraz Oddział Łódź-Miasto.


  17 lipca 2013r. zgodnie z art. 31 A Ustawy Prawo Zamówień Publicznych PGE Dystrybucja ogłosiła dialog techniczny. Jego celem jest pozyskanie informacji niezbędnych do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Systemu AMI w PGE Dystrybucja S.A.
  Wnioski o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym można składać w terminie do 31.07.2013r. do godz. 15:00 na adres Spółki. Informacja o dialogu technicznym dostępna jest na stronie http://www.pgedystrybucja.pl.

  W ramach dotychczas zrealizowanych prac PGE Dystrybucja przygotowała koncepcję wdrożenia systemu AMI, która zakłada budowę systemu inteligentnego pomiaru w dwóch etapach. Pierwszy obejmie 51 tys. punktów pomiarowych energii elektrycznej w Oddziale Białystok i Oddziale Łódź-Miasto.
  Skala pierwszego etapu została dobrana pod kątem realizacji zakładanych celów projektu, z uwzględnieniem wymogów Stanowiska Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz regulaminu Programu Priorytetowego „Inteligentne Sieci Energetyczne" Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwszy etap wdrożenia systemu AMI obejmuje dwie lokalizacje o skrajnie różnej charakterystyce. Jedna z nich dotyczy osiedla mieszkaniowego Retkinia na terenie Oddziału Łódź-Miasto o dużym zagęszczeniu odbiorców, druga - gminy Augustów na terenie Oddziału Białystok i charakteryzuje się średnim rozproszeniem odbiorców.

  ---------------------------------------------------------------------------------
  04.07.2013r.

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto przeznaczyła do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego n/wym. samochody używane.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem Przetargu, zawartym w Zarządzeniu 41/DG/2012

  Do przetargu przeznaczono:
 • Lublin, nr ewidencyjny 6721, nr rejestracyjny EL 24148, rok produkcji 2000, cena wywoławcza 2500,00 PLN
 • Lublin, nr ewidencyjny 6722, nr rejestracyjny EL 24158, rok produkcji 2000, cena wywoławcza 2500,00 PLN
 • Lublin, nr ewidencyjny 6723, nr rejestracyjny EL 24157, rok produkcji 2000, cena wywoławcza 2500,00 PLN
 • Lublin, nr ewidencyjny 6724, nr rejestracyjny EL 24156, rok produkcji 2000, cena wywoławcza 2500,00 PLN
 • Lublin, nr ewidencyjny 6725, nr rejestracyjny EL 24155, rok produkcji 2000, cena wywoławcza 2500,00 PLN
 • Fiat Panda , nr ewidencyjny 6790, nr rejestracyjny EL 3287 S , rok produkcji 2005, cena wywoławcza 2500,00 PLN
 • Ford Fiesta Courier, nr ewidencyjny 6685, nr rejestracyjny EL 164 FA, rok produkcji 1997, cena wywoławcza 1100, 00 PLN
 • Gaz Gazela, nr ewidencyjny 6777, nr rejestracyjny EL 5871 N, rok produkcji 2005, cena wywoławcza 2950,00 PLN


 • Licytacja odbędzie się 18.07.2013r. o godz. 10:00 w siedzibie Wydziału Transportu, ul. Rokicińska 144.
  W przetargu nie wpłaca się wadium, osoba która wylicytuje najwyższą cenę ma obowiązek wypełnienia i złożenia czytelnego podpisu na formularzu ofertowym. Wylicytowaną kwotę należy przelać na rachunek bankowy naszego Oddziału - Bank PEKAO S.A. 95 1240 6292 1111 0010 3473 2518. Faktura zostanie wystawiona po udokumentowaniu dokonania przelewu.

  Wszystkie dodatkowe informacje i dokumenty, formularze, Regulamin oraz protokoły stanu technicznego udostępnią Państwu pracownicy Wydziału Transportu pp:
  Krzysztof Milczarek - tel. 42 675 13 46
  Andrzej Olbiński - tel. 42 675 13 44
  Samochody można oglądać w dni robocze, w Dziale Warsztatów Samochodowych przy ulicy Rokicińskiej 144 w godzinach 08:00 - 14:00.


  ---------------------------------------------------------------------------------
  21.05.2013r.

  PGE Dystrybucja kontynuuje prace związane z wdrożeniem systemu
  inteligentnego opomiarowania

  W ramach dotychczas zrealizowanych prac, PGE Dystrybucja przygotowała koncepcję wdrożenia systemu AMI. Projekt obejmie 51 tys. punktów pomiarowych energii elektrycznej w oddziale Białystok i oddziale Łódź-Miasto. Skala pilotażu została dobrana pod kątem realizacji zakładanych celów projektu, z uwzględnieniem wymogów Stanowiska Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz regulaminu Programu Priorytetowego „Inteligentne Sieci Energetyczne" Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w styczniu br. projekt został zgłoszony do konkursu w celu pozyskania dofinansowania). Pilotaż systemu AMI obejmuje dwie lokalizacje o skrajnie różnej charakterystyce. Jedna z nich dotyczy osiedla mieszkaniowego Retkinia na terenie oddziału Łódź-Miasto o dużym zagęszczeniu odbiorców, druga - gminy Augustów na terenie oddziału Białystok i charakteryzuje się średnim rozproszeniem odbiorców. Przestrzeń pilotażowa wdrożenia to zamknięte obszary bilansowe sieci elektroenergetycznej SN i nN. Powyższe obszary spełniają kryteria określone w Stanowisku Prezesa URE, m.in. podwyższony wskaźnik różnicy bilansowej, wysoka liczba liczników do legalizacji, wyższe wskaźniki SAIDI, SAIFI. Zasadniczym celem pierwszego etapu wdrożenia systemu AMI w PGE Dystrybucja jest weryfikacja technicznej i logistycznej możliwości wdrożenia Systemu AMI zgodnie ze Stanowiskiem Prezesa URE. W ocenie spółki uzbrojenie infrastruktury sieciowej w system AMI umożliwi stały monitoring sieci dystrybucyjnej w zakresie bilansowania systemu elektroenergetycznego, podniesienia skuteczności działań ukierunkowanych na redukcję strat handlowych i technicznych, skrócenie przerw w dostawach energii oraz ograniczenie kosztów operacyjnych, bilansowania i obsługi klienta. W najbliższych miesiącach PGE Dystrybucja planuje przeprowadzenie postępowań przetargowych oraz podpisanie umów z dostawcami. Ponieważ budowa zaawansowanej infrastruktury pomiarowej związana jest z integracją technologii z dziedziny energetyki, informatyki i telekomunikacji, PGE Dystrybucja w realizacji projektu AMI przewiduje udział również innych spółek z GK PGE. Do roli integratora PGE Dystrybucja planuje zaangażowanie spółki Exatel - wiodącego operatora telekomunikacyjnego w Polsce. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 2014 rok.

  ---------------------------------------------------------------------------------
  19.03.2013r.

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto przeznaczyła do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego n/wym. samochody używane. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem Przetargu, zawartym w Zarządzeniu 41/DG/2012 Do przetargu przeznaczono:
  •Lublin, nr ewidencyjny 6707, nr rejestracyjny EL 765 CW, rok produkcji 1998, cena wywoławcza 1 750,00 PLN
  •Lublin, nr ewidencyjny 6708, nr rejestracyjny EL 578 CE, rok produkcji 1998, cena wywoławcza 1 750,00 PLN
  •Ford Fiesta Courier, nr ewidencyjny 6685, nr rejestracyjny EL 164 FA, rok produkcji 1997, cena wywoławcza 1 540,00 PLN
  •Ford Transit, nr ewidencyjny 6658, nr rejestracyjny EL 17726, rok produkcji 1996, cena wywoławcza 2 800,00 PLN
  •Gaz Gazela, nr ewidencyjny 6776, nr rejestracyjny EL 4746 N, rok produkcji 2005, cena wywoławcza 4 130,00 PLN
  •Gaz Gazela, nr ewidencyjny 6777, nr rejestracyjny EL 5871 N, rok produkcji 2005, cena wywoławcza 4 130,00 PLN
  Licytacja odbędzie się 08.04.2013r. o godź. 10:00 w siedzibie Wydziału Transportu, ul. Rokicińska 144. W przetargu nie się wadium, osoba która wylicytuje najwyższą cenę ma obowiązek wypełnienia i złożenia czytelnego podpisu na formularzu ofertowym. Wylicytowaną kwotę należy przelać na rachunek bankowy naszego Oddziału - Bank PEKAO S.A. 95 1240 6292 1111 0010 3473 2518.
  Faktura zostanie wystawiona po udokumentowaniu dokonania przelewu.
  Wszystkie dodatkowe informacje i dokumenty, formularze, Regulamin oraz protokoły stanu technicznego udostępnią Państwu pracownicy Wydziału Transportu pp:
  Krzysztof Milczarek - tel. 42 675 13 46
  Andrzej Olbiński - tel. 42 675 13 44
  Samochody można oglądać w dni robocze, w Dziale Warsztatów Samochodowych przy ulicy Rokicińskiej 144 w godzinach 08:00 - 14:00.


  ---------------------------------------------------------------------------------
  20.02.2013 r.


  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto przeznaczyła do sprzedaży w drodze przetargu ustnego n/w samochody używane. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem Przetargu, zawartym w Zarządzeniu 41/DG/2012.
  Do przetargu przeznaczono:
  ● Lublin, nr ewidencyjny 6707, nr rejestracyjny EL 765CW rok produkcji 1998 cena wywoławcza 2 500,00 PLN. .
  ● Lublin, nr ewidencyjny 6708, nr rejestracyjny EL 578CE rok produkcji 1998, cena wywoławcza 2500,00 PLN.
  ● Lublin, nr ewidencyjny 6712, nr rejestracyjny EL 394FC, rok produkcji 1999, cena wywoławcza 2 500,00 PLN.
  ● Lublin, nr ewidencyjny 6713, nr rejestracyjny EL 544FF, rok produkcji 1999, cena wywoławcza 2 500,00 PLN.
  ● Lublin, nr ewidencyjny 6717, nr rejestracyjny EL 24154, rok produkcji 2000, cena wywoławcza 2 500,00 PLN.
  ● Lublin, nr ewidencyjny 6718, nr rejestracyjny EL 24153, rok produkcji 2000, cena wywoławcza 2 500,00 PLN.
  ● Lublin, nr ewidencyjny 6719, nr rejestracyjny EL 1767V, rok produkcji 2000, cena wywoławcza 2 500,00 PLN.
  ● Lublin, nr ewidencyjny 6720, nr rejestracyjny EL 24159, rok produkcji 2000, cena wywoławcza 2 500,00 PLN.
  ● Ford Fiesta Courier, nr ewidencyjny 6685, nr rejestracyjny EL 164FA, rok produkcji 1997, cena wywoławcza 2 200,00 PLN.
  ● Ford Fiesta Courier, nr ewidencyjny 6733, nr rejestracyjny EL 24951, rok produkcji 2000, cena wywoławcza 2 200,00 PLN.
  ● Ford Fiesta Courier, nr ewidencyjny 6735, nr rejestracyjny EL 24953, rok produkcji 2000, cena wywoławcza 2 200,00 PLN.
  ● Ford Transit, nr ewidencyjny 6658, nr rejestracyjny EL 17726, rok produkcji 1996, cena wywoławcza 4 000,00 PLN.
  ● Gaz Gazela, nr ewidencyjny 6776, nr rejestracyjny EL 4746N, rok produkcji 2005, cena wywoławcza 5 900,00 PLN.
  ● Gaz Gazela, nr ewidencyjny 6777, nr rejestracyjny EL 5871N, rok produkcji 2005, cena wywoławcza 5 900,00 PLN.
  ● Volkswagen Passat 3c, nr ewidencyjny 6814, nr rejestracyjny EL 8855V, rok produkcji 2006, cena wywoławcza 24 000,00 PLN.
  ● Przyczepa dłużycowa SAM, nr ewidencyjny 217, nr rejestracyjny EL 9005F, rok produkcji 1958, cena wywoławcza 500,00 PLN.
  Licytacja rozpocznie się 11 marca 2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Wydziału Transportu, ul. Rokicińska 144. W przetargu nie pobiera się wadium, osoba która wylicytuje najwyższą cenę ma obowiązek wypełnienia i złożenia czytelnego podpisu na formularzu ofertowym. Wylicytowaną kwotę należy przelać na rachunek bankowy naszego Oddziału - Bank PEKAO S.A. 95 1240 6292 1111 0010 3473 2518. Faktura zostanie wystawiona po udokumentowaniu dokonania przelewu.
  Wszystkie dodatkowe informacje i dokumenty, formularze, Regulamin oraz protokoły stanu technicznego udostępnią Państwu pracownicy Wydziału Transportu pp:
  Krzysztof Milczarek - tel. 42 675-13-46
  Andrzej Olbiński - 42 675-13-44
  Samochody można oglądać w dni robocze, w Dziale Warsztatów Samochodowych przy ul. Rokicińskiej 144 w godzinach 08:00 - 14:00.
  ---------------------------------------------------------------------------------
  03.01.2013 r.

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto informuje, iż w oparciu o decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr: DTA-4211-87(12)/2012/19029/III/KK/KoK z dnia 19 grudnia 2012 r. zatwierdzającą „Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A." na okres do 31 grudnia 2013 r.

  w Oddziale Łódź-Miasto wprowadzona do stosowania będzie od dnia 3 stycznia 2013 r. „Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.", z zastrzeżeniem stawek opłaty przejściowej, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2013 r. (zgodnie z informacją Prezesa URE Nr 27/2012 z dn. 23 października 2012 r. w sprawie stawek opłaty przejściowej na rok 2013 r.)

  ---------------------------------------------------------------------------------

  30.10.2012 r.

  Informacje na temat awarii sieci na terenie PGE Dystrybucja S.A

  http://www.pgedystrybucja.pl/

  ---------------------------------------------------------------------------------

  10.10.2012 r.

  PGE Dystrybucja redukuje zużycie energii na potrzeby różnicy bilansowej.

  Ograniczając techniczne straty sieciowe oraz przeciwdziałając zjawisku nielegalnego poboru energii elektrycznej PGE Dystrybucja od początku
  styczna do końca sierpnia zaoszczędziła blisko 20 mln zł. Wskaźnik strat sieciowych był w tym okresie na poziomie 6,07 proc.


  Wprowadzony w PGE Dystrybucja w ubiegłym roku wieloletni program efektywnościowy „Ograniczanie strat sieciowych energii elektrycznej w PGE Dystrybucja S.A." ma na celu zmniejszenie poziomu strat energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej. Obejmuje on szereg działań ukierunkowanych na minimalizację strat technicznych i handlowych energii elektrycznej oraz zapobiegających nielegalnemu poborowi energii.
  Jednym z priorytetów programu efektywnościowego spółki jest przeciwdziałanie zjawisku NPEE (nielegalnego poboru energii elektrycznej). W okresie styczeń-lipiec 2012 r. spółka przeprowadziła ponad 31 tys. kontroli poprawności działania układów pomiarowych, w wyniku których wykryto i zlikwidowano ponad 1,1 tys. przypadków nielegalnego poboru energii elektrycznej, dzięki czemu odzyskano przeszło 4,7 GWh energii elektrycznej. Działanie to przyniosło spółce wymierny efekt finansowy o wartości przekraczającej 4 mln zł.
  Obecnie, w ramach wprowadzonego programu efektywnościowego, spółka prowadzi intensywne działania w zakresie wymiany transformatorów na jednostki o niskich stratach. Działania te realizowane są w ramach podpisanych w 2011 roku z NFOŚiGW umów o dofinansowanie unijne. Na koniec sierpnia br. wymieniono 1547 transformatorów SN/nN ponosząc blisko 27,8 mln zł wydatków kwalifikowalnych. W wyniku realizacji projektów zaoszczędzona zostanie energia elektryczna, w każdym roku ok. 13,2 GWh, co z kolei pozwoli obniżyć koszty zakupu energii elektrycznej dla pokrycia strat sieciowych w kolejnych latach eksploatacji. Łączne dofinansowanie unijne pozyskane przez PGE Dystrybucja w ramach zawartych umów to kwota przekraczająca 80 mln złotych.
  Jak podaje Operator, działania prowadzone w ramach programu efektywnościowego przyczyniły się do ograniczenia poziomu strat energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej, co skutkowało zmniejszeniem kosztów spółki związanych z zakupem energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej.

  ---------------------------------------------------------------------------------

  14.09.2012 r.

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Miasto, poszukuje odbiorców urządzeń
  energetycznych w kodzie odpadowym 16 02 13* zużyte urządzenia zawierające
  niebezpieczne elementy:
  • transformatory z uzwojeniem aluminiowym,
  • transformatory z uzwojeniem miedzianym,
  • transformatory dużej mocy 25MVA (Cu) (demontaż + odbiór z miejsca rozbiórki)
  • dławiki,
  • przekładniki WN, SN, NN
  • wyłączniki pełno olejowe,
  • rezystory;

  1.Odbiorcą może być firma posiadająca aktualne zezwolenia na zbieranie
  i transport (jednocześnie), odzysk lub unieszkodliwienie w/w odpadów,
  które należy załączyć do oferty.
  2.Miejsce odbioru - Łódź, ul. Rokicińska 148 (Magazyn Odpadów).
  3.Wypełniony „Formularz Oferty" należy składać w formie listownej w terminie
  do 28.09.2012 r. z dopiskiem „OFERTA NA ODBIÓR ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ
  ENERGETYCZNYCH". Preferowane jest opieczętowanie pieczęcią firmową
  w miejscu łączenia koperty.
  4.Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone formie Formularza Oferty (w załączeniu).

  Adres:
  PGE Dystrybucja Łódź S.A.
  Oddział Łódź-Miasto
  Wydział Zaopatrzenia
  ul. Rokicińska 148
  92-412 Łódź

  Dodatkowe informacje pod nr tel. 42 675-15-45, 675-15-44


  ---------------------------------------------------------------------------------

  22.08.2012 r.

  Komunikat
  PGE Dystrybucja S.A. z dnia 20.08.2012
  dotyczący karty aktualizacji B/1/2012 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi  PGE Dystrybucja S.A. uprzejmie informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją znak DPK-4321-64(2)/2012/AKG z dnia 6.08.2012 postanowił:
  1. Zmienić decyzję z dnia 17 grudnia 2009, znak DPK-7110-4(4)/2009/H zatwierdzającą Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w zakresie bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi PGE Dystrybucja S.A., zmienioną decyzją z dnia 4 października 2010, znak DPK-7124-34(5)/2010/MiKo, oraz decyzja z dnia 1 grudnia 2010, znak DPK-7124-48(2)/2010/LK poprzez zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w części dotyczącej bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi określonymi w Karcie aktualizacji nr B/1/2012 IRiESD - Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami.
  2. Ustalić termin wejścia w życie zmian zawartych w Karcie aktualizacji B/1/2012 IRiESD - Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi na dzień 1 września 2012.

  W związku z powyższym Operator Systemu Dystrybucyjnego w dniu 23 sierpnia 2012 publikuje na swojej stronie internetowej, pod adresem www.pgedystrybucja.pl, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Kartę aktualizacji B/1/2012. Zgodnie z wyżej powołaną decyzją znak DPK-4321-64(2)/2012/AKG, zmiany określone Kartą aktualizacji wchodzą w życie z dniem 1 września 2012.

  ---------------------------------------------------------------------------------

  12.07.2012 r.

  Komunikat PGE Dystrybucja S.A. z dnia 12.07.2012r. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

  W związku z koniecznością ujednolicenia zasad wyznaczania dobowo-godzinowych wartości poboru energii elektrycznej odbiorców profilowych oraz wprowadzania zmian mających na celu aktualizację obecnie stosowanych standardowych profili zużycia PGE Dystrybucja S.A. opracowała Kartę aktualizacji B/1/2012 IRiESD - Bilansowanie.

  ---------------------------------------------------------------------------------

  31.05.2012 r.

  KOMUNIKAT - o możliwości wykonywania w sieci i na urządzeniach PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto prac i zabiegów eksploatacyjnych w systemie samodopuszczeń.  ---------------------------------------------------------------------------------

  07.03.2012 r.

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto infromuje, że z dniem 1 marca 2012 roku w Spółce został wprowadzony do stosowania nowy wzorzec umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz ze wzorami druków niezbednych do zawarcia ww. umowy.


  Dokumenty dostepne sa w zakładce Dokumenty do pobrania


  ---------------------------------------------------------------------------------

  06.03.2012 r.

  Zgodnie z Poleceniem Nr 32/DG/2012 Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto z dniem 1 marca 2012r. wprowadzono do stosowania „Cennik na świadczenie przez PGE Dystrybucja S.A. usług dodatkowych" oraz „Katalog usług lub czynności dodatkowych (nie ujętych w cenniku) wykonywanych na dodatkowe zlecenie odbiorcy, będących w zakresie realizacji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Miasto"

  ---------------------------------------------------------------------------------

  20.02.2012 r.

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto przeznaczyła do sprzedaży w drodze przetargu ustnego n/w samochody używane. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem Przetargu, zawartym w Poleceniu
  26/DG/2011.
  Do przetargu przeznaczono::
  ● Star 200, podnośnik koszowy 21 m., nr ewidencyjny 6568, nr rejestracyjny 6568,
  rok produkcji 1991, cena wywoławcza 15 000,00 PLN. .
  ● Star A-28, podnośnik koszowy 18 m., nr ewidencyjny 4712, nr rejestracyjny
  EL 4338F, rok produkcji 1982, cena wywoławcza 10 000,00 PLN.
  ● Gaz 66, świdroustawiacz, nr ewidencyjny 6511, nr rejestracyjny EL 1667L, rok produkcji 1987,
  cena wywoławcza 10 000,00 PLN.
  ● Ford Transit,, nr ewidencyjny 6655, nr rejestracyjny EL 16268, rok produkcji 1996,
  cena wywoławcza 2 500,00 PLN.
  ● Ford Transit, nr ewidencyjny 6656, nr rejestracyjny EL 17729, rok produkcji 1996,
  cena wywoławcza 2 500,00 PLN.
  ● Ford Transit, nr ewidencyjny 6661, nr rejestracyjny EL 16269, rok produkcji 1996,
  cena wywoławcza 2 500,00 PLN.
  ● Ford Transit, nr ewidencyjny 6662, nr rejestracyjny EL 16266, rok produkcji 1996,
  cena wywoławcza 2 500,00 PLN.
  ● Ford Transit, podnośnik koszowy 12 m, nr ewidencyjny 6665, nr rejestracyjny
  EL 391GC, rok produkcji 1996, cena wywoławcza 8 000,00 PLN.
  ● Ford Fiesta Courier, nr ewidencyjny 6681, nr rejestracyjny EL 349GE, rok produkcji
  1997, cena wywoławcza 1 300,00 PLN.
  ● Ford Fiesta Courier, nr ewidencyjny 6683, nr rejestracyjny EL 826FE, rok produkcji
  1997, cena wywoławcza 1 800,00 PLN.
  ● Fiat CC, nr ewidencyjny 6690, nr rejestracyjny EL 182AV, rok produkcji 1998,
  cena wywoławcza 600,00 PLN.
  ● Fiat CC, nr ewidencyjny 6691, nr rejestracyjny EL 292CA, rok produkcji 1998,
  cena wywoławcza 600,00 PLN.
  ● Fiat CC, nr ewidencyjny 6695, nr rejestracyjny EL 373AU, rok produkcji 1998,
  cena wywoławcza 600,00 PLN.
  ● Fiat CC, nr ewidencyjny 6697, nr rejestracyjny EL 828FE, rok produkcji 1998,
  cena wywoławcza 600,00 PLN.
  ● Fiat CC, nr ewidencyjny 6698, nr rejestracyjny EL 425 CF, rok produkcji 1998,
  cena wywoławcza 600,00 PLN.
  ● Fiat CC, nr ewidencyjny 6699, nr rejestracyjny EL 653CH, rok produkcji 1998,
  cena wywoławcza 600,00 PLN.
  ● Fiat CC, nr ewidencyjny 6700, nr rejestracyjny EL 647CN, rok produkcji 1998,
  cena wywoławcza 600,00 PLN.
  ● Fiat CC, nr ewidencyjny 6701, nr rejestracyjny EL 223CM, rok produkcji 1998,
  cena wywoławcza 600,00 PLN.
  ● Fiat CC, nr ewidencyjny 6702, nr rejestracyjny EL 372AU, rok produkcji 1998,
  cena wywoławcza 600,00 PLN.
  ● Fiat CC, nr ewidencyjny 6703, nr rejestracyjny EL 502CL, rok produkcji 1998,
  cena wywoławcza 600,00 PLN.
  ● Lublin Daewoo-Motor, nr ewidencyjny 6705, nr rejestracyjny EL 224CM, rok produkcji 1998,
  cena wywoławcza 1 200,00 PLN.
  ● Ford Fiesta Courier, nr ewidencyjny 6729, nr rejestracyjny EL 25424, rok produkcji 2000,
  cena wywoławcza 1 800,00 PLN.
  ● Ford Fiesta Courier, nr ewidencyjny 6731, nr rejestracyjny EL 25427, rok produkcji 2000,
  cena wywoławcza 1 800,00 PLN.
  ● Ford Courier, nr ewidencyjny 6732, nr rejestracyjny EL 24950, rok produkcji 2000,
  cena wywoławcza 1 800,00 PLN.
  ● Ford Courier, nr ewidencyjny 6734, nr rejestracyjny EL 24952, rok produkcji 2000,
  cena wywoławcza 1 800,00 PLN.
  ● Lublin, nr ewidencyjny 6739, nr rejestracyjny EL 26313, rok produkcji 2000,
  cena wywoławcza 800,00 PLN.
  ● Ford Fiesta Courier, nr ewidencyjny 6741, nr rejestracyjny EL 26392, rok produkcji 2000,
  cena wywoławcza 1 800,00 PLN.
  ● Ford Fiesta Courier, nr ewidencyjny 6743, nr rejestracyjny EL 28634, rok produkcji 2000,
  cena wywoławcza 1 800,00 PLN.
  ● Gaz Gazelle, nr ewidencyjny 6778, nr rejestracyjny EL 5872N, rok produkcji 2005,
  cena wywoławcza 3 000,00 PLN.
  ● Gaz Gazelle, nr ewidencyjny 6779, nr rejestracyjny EL 5873N, rok produkcji 2005,
  cena wywoławcza 3 000,00 PLN.
  Licytacja rozpocznie się 07 marca 2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie Wydziału Transportu, ul. Rokicińska 144. W przetargu nie pobiera się wadium, osoba która wylicytuje najwyższą cenę ma obowiązek wypełnienia i złożenia czytelnego podpisu na formularzu ofertowym. Wylicytowaną kwotę należy przelać na rachunek bankowy naszego Oddziału - Bank PEKAO S.A. 95 1240 6292 1111 0010 3473 2518. Faktura zostanie wystawiona po udokumentowaniu dokonania przelewu.

  Wszystkie dodatkowe informacje i dokumenty, formularze, Regulamin oraz protokoły stanu technicznego udostępnią Państwu pracownicy Wydziału Transportu pp:
  Krzysztof Milczarek - tel. 42 675-13-46
  Andrzej Olbiński - 42 675-13-44

  Samochody można oglądać w dni robocze, w Dziale Warsztatów Samochodowych przy ul. Rokicińskiej 144 w godzinach 08:00 - 14:00.

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  23.12.2011 r.

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto informuję, iż w oparciu o decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr:
 • DTA-4211-73(6)/2011/19029/II/KK z dnia 16 grudnia 2011 r. zatwierdzającą Taryfę w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej, na okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.,
 • DTA-4211-73(11)/2011/19029/II/KK z dnia 19 grudnia 2011 r. zatwierdzającą „Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A." w pozostałej części, na okres do 31 grudnia 2012 r.,

 • w Oddziale Łódź-Miasto wprowadzona do stosowania będzie od dnia 3 stycznia 2012 r. „Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.", z zastrzeżeniem stawek opłaty przejściowej, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2012 r.

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  28.10.2011 r.

  Od listopada BOK PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Łódź Miasto czynne do 17-tej

  Począwszy od 2 listopada 2011 roku Biuro Obsługi Klienta PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto przy ul. Tuwima 58 w Łodzi będzie dostępne dla Klientów codziennie od godziny 8 do 17. Do tej pory Klienci Oddziału z usług biura mogli korzystać w poniedziałki i środy od 8 do 16, we wtorki i czwartki od 9 do 17 a w piątki od 9 do 16.

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  06.04.2011 r.

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto informuje, iż zgodnie z POLECENIEM
  NR 91/DG/2011 Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto z dnia
  6 kwietnia 2011 roku, w sprawie: wprowadzenia „Cennika na świadczenie przez
  PGE Dystrybucja S.A. usług dodatkowych" oraz „Katalogu usług lub czynności dodatkowych
  (nie ujętych w cenniku) wykonywanych na dodatkowe zlecenie odbiorcy, będących
  w zakresie realizacji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Miasto", w Oddziale wprowadzono do stosowania, z dniem 1 kwietnia br. ww. dokumenty.

  Dokumenty dostepne sa w zakładce Dokumenty do pobrania

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  03.02.2011 r.

  Uprzejmie informujemy, że od dnia 07.02.2011 r. zmieniają się dotychczas obowiązujące zasady przyjmowania płatności z tytułu faktur i not wystawionych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. Opłaty przyjmowane będą, jak dotychczas, w kasach zlokalizowanych przy biurach obsługi klienta PGE Obrót S.A. Odział I z siedzibą w Łodzi. Do każdej z wpłat doliczana będzie prowizja w wysokości 0,99 zł lub 0,3% w przypadku wpłat powyżej 2 000 zł.

  Płatności można realizować również przelewem, poprzez wpłatę na numer konta bankowego wskazanego na fakturze lub nocie.

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  27.01.2011 r.

  Proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.


  Uprzejmie informujemy, że PGE Dystrybucja S.A. opracowała projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

  Publikując na swojej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl projekt IRiESD, PGE Dystrybucja S.A. niniejszym informuje o publicznym dostępie do treści IRiESD oraz równocześnie poddaje przedmiotową instrukcję procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy - Prawo energetyczne.

  W związku z powyższym, PGE Dystrybucja S.A. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu IRiESD.

  Uwagi można zgłaszać, w terminie do dnia: 11 lutego 2011r. godz. 14.00 (nieprzekraczalny termin składania uwag) w podany niżej sposób:

  1. pocztą elektroniczną na adres: IRIESD.konsultacje@pgedystrybucja.pl lub
  2. faksem pod numer: 81 710 57 64
  3. pocztą na adres:
  PGE Dystrybucja S.A.
  Biuro Zarządzania Majątkiem Sieciowym
  ul. Garbarska 21A
  20-340 Lublin

  Prosimy o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu IRiESD z wykorzystaniem jednym z wyżej podanych sposobów.

  Dostępne pliki:

 • Projekt IRIESD
 • Formularz do zgłaszania uwag
 • Komunikat w wersji pdf


 • -------------------------------------------------------------------------------------------

  23.12.2010 r.

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto informuje, iż w oparciu o decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr:

 • DTA-4211-69(9)/2010/19029/I/KK/EB z dnia 17 grudnia 2010 r. zatwierdzającą Taryfę w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej, na okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.,
 • DTA-4211-69(14)/2010/19029/I/KK z dnia 21 grudnia 2010 r., zatwierdzającą „Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A." w pozostałej części, na okres od 5 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,


 • wprowadza do stosowania od dnia 5 stycznia 2011 r. „Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.", z zastrzeżeniem stawek opłaty przejściowej, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2011 r.

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  13.12.2010 r.

  W związku z prowadzonym procesem aktualizacji IRIESD PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto informuje, że decyzją Prezesa URE z dnia 1 grudnia 2010 r. została zatwierdzona przedłożona karta aktualizacji. Termin wejścia w życie zmian przypada na dzień 1 stycznia 2011 r.

  Komunikat PGE Dystrybucja S.A. z dnia 13 grudnia 2010r. dotyczący karty aktualizacji B/1/2010 IRiESD

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  22.11.2010 r.

  Komunikat PGE Dystrybucja S.A. z dnia 19.11.2010 r. dostyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi


  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem z dnia 25.10.2010 PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 9.11.2010 proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej część szczegółowa Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, zawartych w projekcie Karty aktualizacji B/1/2010 IRiESD - Bilansowanie.

  W ramach procesu aktualizacji przedmiotowej instrukcji, użytkownicy systemu zostali poproszeni o przesłanie uwag i propozycji zmian dotyczących opublikowanego projektu karty aktualizacji B/1/2010 IRiESD - Bilansowanie.

  W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A., zgodnie z punktem A.1.12 d) IRiESD - Bilansowanie, przedłożono do zatwierdzenia Prezesowi URE Kartę aktualizacji B/1/2010 IRiESD - Bilansowanie wraz z raportem z procesu konsultacji.

  Karta aktualizacji B/1/2010 IRiESD - Bilansowanie oraz raport z konsultacji z użytkownikami systemu zostały zamieszczone wraz z niniejszym kominikatem na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. pod adresem www.pgedystrybucja.pl

  Załącznik nr 1 - Karta aktualizacji B/1/2010 IRiESD - Bilansowanie,
  Załącznik nr 2 - Raport z konsultacji Karty aktualizacji.

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  08.10.2010 r.

  W związku z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-7124-34(5)/2010/MiKo z dnia 4 października 2010 r. została zatwierdzona Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w części szczegółowej dotyczącej bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi dla PGE Dystrybucja S.A.

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  27.01.2010 r.

  Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/DN/2010 Dyrektora Naczelnego PGE Dystrybucja Łódź sp. z o. o. z dniem 26 stycznia 2010r. wprowadzono do stosowania zaktualizowany Cennik usług świadczonych dla klientów PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o.

  -------------------------------------------------------------------------------------------


 • DTA-4211-73(6)/2011/19029/II/KK z dnia 16 grudnia 2011 r. zatwierdzającą Taryfę w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej, na okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.,
 • DTA-4211-73(11)/2011/19029/II/KK z dnia 19 grudnia 2011 r. zatwierdzającą „Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A." w pozostałej części, na okres do 31 grudnia 2012 r.,

 • w Oddziale Łódź-Miasto wprowadzona do stosowania będzie od dnia 3 stycznia 2012 r. „Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.", z zastrzeżeniem stawek opłaty przejściowej, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2012 r.

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  28.10.2011 r.

  Od listopada BOK PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Łódź Miasto czynne do 17-tej

  Począwszy od 2 listopada 2011 roku Biuro Obsługi Klienta PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto przy ul. Tuwima 58 w Łodzi będzie dostępne dla Klientów codziennie od godziny 8 do 17. Do tej pory Klienci Oddziału z usług biura mogli korzystać w poniedziałki i środy od 8 do 16, we wtorki i czwartki od 9 do 17 a w piątki od 9 do 16.

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  06.04.2011 r.

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto informuje, iż zgodnie z POLECENIEM
  NR 91/DG/2011 Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto z dnia
  6 kwietnia 2011 roku, w sprawie: wprowadzenia „Cennika na świadczenie przez
  PGE Dystrybucja S.A. usług dodatkowych" oraz „Katalogu usług lub czynności dodatkowych
  (nie ujętych w cenniku) wykonywanych na dodatkowe zlecenie odbiorcy, będących
  w zakresie realizacji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Miasto", w Oddziale wprowadzono do stosowania, z dniem 1 kwietnia br. ww. dokumenty.

  Dokumenty dostepne sa w zakładce Dokumenty do pobrania

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  03.02.2011 r.

  Uprzejmie informujemy, że od dnia 07.02.2011 r. zmieniają się dotychczas obowiązujące zasady przyjmowania płatności z tytułu faktur i not wystawionych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. Opłaty przyjmowane będą, jak dotychczas, w kasach zlokalizowanych przy biurach obsługi klienta PGE Obrót S.A. Odział I z siedzibą w Łodzi. Do każdej z wpłat doliczana będzie prowizja w wysokości 0,99 zł lub 0,3% w przypadku wpłat powyżej 2 000 zł.

  Płatności można realizować również przelewem, poprzez wpłatę na numer konta bankowego wskazanego na fakturze lub nocie.

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  27.01.2011 r.

  Proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.


  Uprzejmie informujemy, że PGE Dystrybucja S.A. opracowała projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

  Publikując na swojej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl projekt IRiESD, PGE Dystrybucja S.A. niniejszym informuje o publicznym dostępie do treści IRiESD oraz równocześnie poddaje przedmiotową instrukcję procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy - Prawo energetyczne.

  W związku z powyższym, PGE Dystrybucja S.A. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu IRiESD.

  Uwagi można zgłaszać, w terminie do dnia: 11 lutego 2011r. godz. 14.00 (nieprzekraczalny termin składania uwag) w podany niżej sposób:

  1. pocztą elektroniczną na adres: IRIESD.konsultacje@pgedystrybucja.pl lub
  2. faksem pod numer: 81 710 57 64
  3. pocztą na adres:
  PGE Dystrybucja S.A.
  Biuro Zarządzania Majątkiem Sieciowym
  ul. Garbarska 21A
  20-340 Lublin

  Prosimy o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu IRiESD z wykorzystaniem jednym z wyżej podanych sposobów.

  Dostępne pliki:

 • Projekt IRIESD
 • Formularz do zgłaszania uwag
 • Komunikat w wersji pdf


 • -------------------------------------------------------------------------------------------

  23.12.2010 r.

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto informuje, iż w oparciu o decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr:

 • DTA-4211-69(9)/2010/19029/I/KK/EB z dnia 17 grudnia 2010 r. zatwierdzającą Taryfę w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej, na okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.,
 • DTA-4211-69(14)/2010/19029/I/KK z dnia 21 grudnia 2010 r., zatwierdzającą „Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A." w pozostałej części, na okres od 5 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,


 • wprowadza do stosowania od dnia 5 stycznia 2011 r. „Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.", z zastrzeżeniem stawek opłaty przejściowej, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2011 r.

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  13.12.2010 r.

  W związku z prowadzonym procesem aktualizacji IRIESD PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto informuje, że decyzją Prezesa URE z dnia 1 grudnia 2010 r. została zatwierdzona przedłożona karta aktualizacji. Termin wejścia w życie zmian przypada na dzień 1 stycznia 2011 r.

  Komunikat PGE Dystrybucja S.A. z dnia 13 grudnia 2010r. dotyczący karty aktualizacji B/1/2010 IRiESD

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  22.11.2010 r.

  Komunikat PGE Dystrybucja S.A. z dnia 19.11.2010 r. dostyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi


  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem z dnia 25.10.2010 PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 9.11.2010 proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej część szczegółowa Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, zawartych w projekcie Karty aktualizacji B/1/2010 IRiESD - Bilansowanie.

  W ramach procesu aktualizacji przedmiotowej instrukcji, użytkownicy systemu zostali poproszeni o przesłanie uwag i propozycji zmian dotyczących opublikowanego projektu karty aktualizacji B/1/2010 IRiESD - Bilansowanie.

  W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A., zgodnie z punktem A.1.12 d) IRiESD - Bilansowanie, przedłożono do zatwierdzenia Prezesowi URE Kartę aktualizacji B/1/2010 IRiESD - Bilansowanie wraz z raportem z procesu konsultacji.

  Karta aktualizacji B/1/2010 IRiESD - Bilansowanie oraz raport z konsultacji z użytkownikami systemu zostały zamieszczone wraz z niniejszym kominikatem na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. pod adresem www.pgedystrybucja.pl

  Załącznik nr 1 - Karta aktualizacji B/1/2010 IRiESD - Bilansowanie,
  Załącznik nr 2 - Raport z konsultacji Karty aktualizacji.

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  08.10.2010 r.

  W związku z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-7124-34(5)/2010/MiKo z dnia 4 października 2010 r. została zatwierdzona Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w części szczegółowej dotyczącej bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi dla PGE Dystrybucja S.A.

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  27.01.2010 r.

  Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/DN/2010 Dyrektora Naczelnego PGE Dystrybucja Łódź sp. z o. o. z dniem 26 stycznia 2010r. wprowadzono do stosowania zaktualizowany Cennik usług świadczonych dla klientów PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o.

  -------------------------------------------------------------------------------------------


  Dokumenty dostepne sa w zakładce Dokumenty do pobrania


  ---------------------------------------------------------------------------------

  06.03.2012 r.

  Zgodnie z Poleceniem Nr 32/DG/2012 Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto z dniem 1 marca 2012r. wprowadzono do stosowania „Cennik na świadczenie przez PGE Dystrybucja S.A. usług dodatkowych" oraz „Katalog usług lub czynności dodatkowych (nie ujętych w cenniku) wykonywanych na dodatkowe zlecenie odbiorcy, będących w zakresie realizacji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Miasto"

  ---------------------------------------------------------------------------------

  20.02.2012 r.

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto przeznaczyła do sprzedaży w drodze przetargu ustnego n/w samochody używane. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem Przetargu, zawartym w Poleceniu
  26/DG/2011.
  Do przetargu przeznaczono::
  ● Star 200, podnośnik koszowy 21 m., nr ewidencyjny 6568, nr rejestracyjny 6568,
  rok produkcji 1991, cena wywoławcza 15 000,00 PLN. .
  ● Star A-28, podnośnik koszowy 18 m., nr ewidencyjny 4712, nr rejestracyjny
  EL 4338F, rok produkcji 1982, cena wywoławcza 10 000,00 PLN.
  ● Gaz 66, świdroustawiacz, nr ewidencyjny 6511, nr rejestracyjny EL 1667L, rok produkcji 1987,
  cena wywoławcza 10 000,00 PLN.
  ● Ford Transit,, nr ewidencyjny 6655, nr rejestracyjny EL 16268, rok produkcji 1996,
  cena wywoławcza 2 500,00 PLN.
  ● Ford Transit, nr ewidencyjny 6656, nr rejestracyjny EL 17729, rok produkcji 1996,
  cena wywoławcza 2 500,00 PLN.
  ● Ford Transit, nr ewidencyjny 6661, nr rejestracyjny EL 16269, rok produkcji 1996,
  cena wywoławcza 2 500,00 PLN.
  ● Ford Transit, nr ewidencyjny 6662, nr rejestracyjny EL 16266, rok produkcji 1996,
  cena wywoławcza 2 500,00 PLN.
  ● Ford Transit, podnośnik koszowy 12 m, nr ewidencyjny 6665, nr rejestracyjny
  EL 391GC, rok produkcji 1996, cena wywoławcza 8 000,00 PLN.
  ● Ford Fiesta Courier, nr ewidencyjny 6681, nr rejestracyjny EL 349GE, rok produkcji
  1997, cena wywoławcza 1 300,00 PLN.
  ● Ford Fiesta Courier, nr ewidencyjny 6683, nr rejestracyjny EL 826FE, rok produkcji
  1997, cena wywoławcza 1 800,00 PLN.
  ● Fiat CC, nr ewidencyjny 6690, nr rejestracyjny EL 182AV, rok produkcji 1998,
  cena wywoławcza 600,00 PLN.
  ● Fiat CC, nr ewidencyjny 6691, nr rejestracyjny EL 292CA, rok produkcji 1998,
  cena wywoławcza 600,00 PLN.
  ● Fiat CC, nr ewidencyjny 6695, nr rejestracyjny EL 373AU, rok produkcji 1998,
  cena wywoławcza 600,00 PLN.
  ● Fiat CC, nr ewidencyjny 6697, nr rejestracyjny EL 828FE, rok produkcji 1998,
  cena wywoławcza 600,00 PLN.
  ● Fiat CC, nr ewidencyjny 6698, nr rejestracyjny EL 425 CF, rok produkcji 1998,
  cena wywoławcza 600,00 PLN.
  ● Fiat CC, nr ewidencyjny 6699, nr rejestracyjny EL 653CH, rok produkcji 1998,
  cena wywoławcza 600,00 PLN.
  ● Fiat CC, nr ewidencyjny 6700, nr rejestracyjny EL 647CN, rok produkcji 1998,
  cena wywoławcza 600,00 PLN.
  ● Fiat CC, nr ewidencyjny 6701, nr rejestracyjny EL 223CM, rok produkcji 1998,
  cena wywoławcza 600,00 PLN.
  ● Fiat CC, nr ewidencyjny 6702, nr rejestracyjny EL 372AU, rok produkcji 1998,
  cena wywoławcza 600,00 PLN.
  ● Fiat CC, nr ewidencyjny 6703, nr rejestracyjny EL 502CL, rok produkcji 1998,
  cena wywoławcza 600,00 PLN.
  ● Lublin Daewoo-Motor, nr ewidencyjny 6705, nr rejestracyjny EL 224CM, rok produkcji 1998,
  cena wywoławcza 1 200,00 PLN.
  ● Ford Fiesta Courier, nr ewidencyjny 6729, nr rejestracyjny EL 25424, rok produkcji 2000,
  cena wywoławcza 1 800,00 PLN.
  ● Ford Fiesta Courier, nr ewidencyjny 6731, nr rejestracyjny EL 25427, rok produkcji 2000,
  cena wywoławcza 1 800,00 PLN.
  ● Ford Courier, nr ewidencyjny 6732, nr rejestracyjny EL 24950, rok produkcji 2000,
  cena wywoławcza 1 800,00 PLN.
  ● Ford Courier, nr ewidencyjny 6734, nr rejestracyjny EL 24952, rok produkcji 2000,
  cena wywoławcza 1 800,00 PLN.
  ● Lublin, nr ewidencyjny 6739, nr rejestracyjny EL 26313, rok produkcji 2000,
  cena wywoławcza 800,00 PLN.
  ● Ford Fiesta Courier, nr ewidencyjny 6741, nr rejestracyjny EL 26392, rok produkcji 2000,
  cena wywoławcza 1 800,00 PLN.
  ● Ford Fiesta Courier, nr ewidencyjny 6743, nr rejestracyjny EL 28634, rok produkcji 2000,
  cena wywoławcza 1 800,00 PLN.
  ● Gaz Gazelle, nr ewidencyjny 6778, nr rejestracyjny EL 5872N, rok produkcji 2005,
  cena wywoławcza 3 000,00 PLN.
  ● Gaz Gazelle, nr ewidencyjny 6779, nr rejestracyjny EL 5873N, rok produkcji 2005,
  cena wywoławcza 3 000,00 PLN.
  Licytacja rozpocznie się 07 marca 2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie Wydziału Transportu, ul. Rokicińska 144. W przetargu nie pobiera się wadium, osoba która wylicytuje najwyższą cenę ma obowiązek wypełnienia i złożenia czytelnego podpisu na formularzu ofertowym. Wylicytowaną kwotę należy przelać na rachunek bankowy naszego Oddziału - Bank PEKAO S.A. 95 1240 6292 1111 0010 3473 2518. Faktura zostanie wystawiona po udokumentowaniu dokonania przelewu.

  Wszystkie dodatkowe informacje i dokumenty, formularze, Regulamin oraz protokoły stanu technicznego udostępnią Państwu pracownicy Wydziału Transportu pp:
  Krzysztof Milczarek - tel. 42 675-13-46
  Andrzej Olbiński - 42 675-13-44

  Samochody można oglądać w dni robocze, w Dziale Warsztatów Samochodowych przy ul. Rokicińskiej 144 w godzinach 08:00 - 14:00.

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  23.12.2011 r.

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto informuję, iż w oparciu o decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr:
 • DTA-4211-73(6)/2011/19029/II/KK z dnia 16 grudnia 2011 r. zatwierdzającą Taryfę w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej, na okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.,
 • DTA-4211-73(11)/2011/19029/II/KK z dnia 19 grudnia 2011 r. zatwierdzającą „Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A." w pozostałej części, na okres do 31 grudnia 2012 r.,

 • w Oddziale Łódź-Miasto wprowadzona do stosowania będzie od dnia 3 stycznia 2012 r. „Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.", z zastrzeżeniem stawek opłaty przejściowej, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2012 r.

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  28.10.2011 r.

  Od listopada BOK PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Łódź Miasto czynne do 17-tej

  Począwszy od 2 listopada 2011 roku Biuro Obsługi Klienta PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto przy ul. Tuwima 58 w Łodzi będzie dostępne dla Klientów codziennie od godziny 8 do 17. Do tej pory Klienci Oddziału z usług biura mogli korzystać w poniedziałki i środy od 8 do 16, we wtorki i czwartki od 9 do 17 a w piątki od 9 do 16.

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  06.04.2011 r.

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto informuje, iż zgodnie z POLECENIEM
  NR 91/DG/2011 Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto z dnia
  6 kwietnia 2011 roku, w sprawie: wprowadzenia „Cennika na świadczenie przez
  PGE Dystrybucja S.A. usług dodatkowych" oraz „Katalogu usług lub czynności dodatkowych
  (nie ujętych w cenniku) wykonywanych na dodatkowe zlecenie odbiorcy, będących
  w zakresie realizacji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Miasto", w Oddziale wprowadzono do stosowania, z dniem 1 kwietnia br. ww. dokumenty.

  Dokumenty dostepne sa w zakładce Dokumenty do pobrania

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  03.02.2011 r.

  Uprzejmie informujemy, że od dnia 07.02.2011 r. zmieniają się dotychczas obowiązujące zasady przyjmowania płatności z tytułu faktur i not wystawionych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. Opłaty przyjmowane będą, jak dotychczas, w kasach zlokalizowanych przy biurach obsługi klienta PGE Obrót S.A. Odział I z siedzibą w Łodzi. Do każdej z wpłat doliczana będzie prowizja w wysokości 0,99 zł lub 0,3% w przypadku wpłat powyżej 2 000 zł.

  Płatności można realizować również przelewem, poprzez wpłatę na numer konta bankowego wskazanego na fakturze lub nocie.

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  27.01.2011 r.

  Proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.


  Uprzejmie informujemy, że PGE Dystrybucja S.A. opracowała projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

  Publikując na swojej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl projekt IRiESD, PGE Dystrybucja S.A. niniejszym informuje o publicznym dostępie do treści IRiESD oraz równocześnie poddaje przedmiotową instrukcję procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy - Prawo energetyczne.

  W związku z powyższym, PGE Dystrybucja S.A. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu IRiESD.

  Uwagi można zgłaszać, w terminie do dnia: 11 lutego 2011r. godz. 14.00 (nieprzekraczalny termin składania uwag) w podany niżej sposób:

  1. pocztą elektroniczną na adres: IRIESD.konsultacje@pgedystrybucja.pl lub
  2. faksem pod numer: 81 710 57 64
  3. pocztą na adres:
  PGE Dystrybucja S.A.
  Biuro Zarządzania Majątkiem Sieciowym
  ul. Garbarska 21A
  20-340 Lublin

  Prosimy o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu IRiESD z wykorzystaniem jednym z wyżej podanych sposobów.

  Dostępne pliki:

 • Projekt IRIESD
 • Formularz do zgłaszania uwag
 • Komunikat w wersji pdf


 • -------------------------------------------------------------------------------------------

  23.12.2010 r.

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto informuje, iż w oparciu o decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr:

 • DTA-4211-69(9)/2010/19029/I/KK/EB z dnia 17 grudnia 2010 r. zatwierdzającą Taryfę w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej, na okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.,
 • DTA-4211-69(14)/2010/19029/I/KK z dnia 21 grudnia 2010 r., zatwierdzającą „Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A." w pozostałej części, na okres od 5 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,


 • wprowadza do stosowania od dnia 5 stycznia 2011 r. „Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.", z zastrzeżeniem stawek opłaty przejściowej, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2011 r.

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  13.12.2010 r.

  W związku z prowadzonym procesem aktualizacji IRIESD PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto informuje, że decyzją Prezesa URE z dnia 1 grudnia 2010 r. została zatwierdzona przedłożona karta aktualizacji. Termin wejścia w życie zmian przypada na dzień 1 stycznia 2011 r.

  Komunikat PGE Dystrybucja S.A. z dnia 13 grudnia 2010r. dotyczący karty aktualizacji B/1/2010 IRiESD

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  22.11.2010 r.

  Komunikat PGE Dystrybucja S.A. z dnia 19.11.2010 r. dostyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi


  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem z dnia 25.10.2010 PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 9.11.2010 proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej część szczegółowa Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, zawartych w projekcie Karty aktualizacji B/1/2010 IRiESD - Bilansowanie.

  W ramach procesu aktualizacji przedmiotowej instrukcji, użytkownicy systemu zostali poproszeni o przesłanie uwag i propozycji zmian dotyczących opublikowanego projektu karty aktualizacji B/1/2010 IRiESD - Bilansowanie.

  W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A., zgodnie z punktem A.1.12 d) IRiESD - Bilansowanie, przedłożono do zatwierdzenia Prezesowi URE Kartę aktualizacji B/1/2010 IRiESD - Bilansowanie wraz z raportem z procesu konsultacji.

  Karta aktualizacji B/1/2010 IRiESD - Bilansowanie oraz raport z konsultacji z użytkownikami systemu zostały zamieszczone wraz z niniejszym kominikatem na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. pod adresem www.pgedystrybucja.pl

  Załącznik nr 1 - Karta aktualizacji B/1/2010 IRiESD - Bilansowanie,
  Załącznik nr 2 - Raport z konsultacji Karty aktualizacji.

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  08.10.2010 r.

  W związku z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-7124-34(5)/2010/MiKo z dnia 4 października 2010 r. została zatwierdzona Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w części szczegółowej dotyczącej bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi dla PGE Dystrybucja S.A.

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  27.01.2010 r.

  Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/DN/2010 Dyrektora Naczelnego PGE Dystrybucja Łódź sp. z o. o. z dniem 26 stycznia 2010r. wprowadzono do stosowania zaktualizowany Cennik usług świadczonych dla klientów PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o.

  -------------------------------------------------------------------------------------------


 • DTA-4211-73(6)/2011/19029/II/KK z dnia 16 grudnia 2011 r. zatwierdzającą Taryfę w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej, na okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.,
 • DTA-4211-73(11)/2011/19029/II/KK z dnia 19 grudnia 2011 r. zatwierdzającą „Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A." w pozostałej części, na okres do 31 grudnia 2012 r.,

 • w Oddziale Łódź-Miasto wprowadzona do stosowania będzie od dnia 3 stycznia 2012 r. „Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.", z zastrzeżeniem stawek opłaty przejściowej, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2012 r.

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  28.10.2011 r.

  Od listopada BOK PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Łódź Miasto czynne do 17-tej

  Począwszy od 2 listopada 2011 roku Biuro Obsługi Klienta PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto przy ul. Tuwima 58 w Łodzi będzie dostępne dla Klientów codziennie od godziny 8 do 17. Do tej pory Klienci Oddziału z usług biura mogli korzystać w poniedziałki i środy od 8 do 16, we wtorki i czwartki od 9 do 17 a w piątki od 9 do 16.

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  06.04.2011 r.

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto informuje, iż zgodnie z POLECENIEM
  NR 91/DG/2011 Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto z dnia
  6 kwietnia 2011 roku, w sprawie: wprowadzenia „Cennika na świadczenie przez
  PGE Dystrybucja S.A. usług dodatkowych" oraz „Katalogu usług lub czynności dodatkowych
  (nie ujętych w cenniku) wykonywanych na dodatkowe zlecenie odbiorcy, będących
  w zakresie realizacji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Miasto", w Oddziale wprowadzono do stosowania, z dniem 1 kwietnia br. ww. dokumenty.

  Dokumenty dostepne sa w zakładce Dokumenty do pobrania

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  03.02.2011 r.

  Uprzejmie informujemy, że od dnia 07.02.2011 r. zmieniają się dotychczas obowiązujące zasady przyjmowania płatności z tytułu faktur i not wystawionych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. Opłaty przyjmowane będą, jak dotychczas, w kasach zlokalizowanych przy biurach obsługi klienta PGE Obrót S.A. Odział I z siedzibą w Łodzi. Do każdej z wpłat doliczana będzie prowizja w wysokości 0,99 zł lub 0,3% w przypadku wpłat powyżej 2 000 zł.

  Płatności można realizować również przelewem, poprzez wpłatę na numer konta bankowego wskazanego na fakturze lub nocie.

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  27.01.2011 r.

  Proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.


  Uprzejmie informujemy, że PGE Dystrybucja S.A. opracowała projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

  Publikując na swojej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl projekt IRiESD, PGE Dystrybucja S.A. niniejszym informuje o publicznym dostępie do treści IRiESD oraz równocześnie poddaje przedmiotową instrukcję procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy - Prawo energetyczne.

  W związku z powyższym, PGE Dystrybucja S.A. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu IRiESD.

  Uwagi można zgłaszać, w terminie do dnia: 11 lutego 2011r. godz. 14.00 (nieprzekraczalny termin składania uwag) w podany niżej sposób:

  1. pocztą elektroniczną na adres: IRIESD.konsultacje@pgedystrybucja.pl lub
  2. faksem pod numer: 81 710 57 64
  3. pocztą na adres:
  PGE Dystrybucja S.A.
  Biuro Zarządzania Majątkiem Sieciowym
  ul. Garbarska 21A
  20-340 Lublin

  Prosimy o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu IRiESD z wykorzystaniem jednym z wyżej podanych sposobów.

  Dostępne pliki:

 • Projekt IRIESD
 • Formularz do zgłaszania uwag
 • Komunikat w wersji pdf


 • -------------------------------------------------------------------------------------------

  23.12.2010 r.

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto informuje, iż w oparciu o decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr:

 • DTA-4211-69(9)/2010/19029/I/KK/EB z dnia 17 grudnia 2010 r. zatwierdzającą Taryfę w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej, na okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.,
 • DTA-4211-69(14)/2010/19029/I/KK z dnia 21 grudnia 2010 r., zatwierdzającą „Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A." w pozostałej części, na okres od 5 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,


 • wprowadza do stosowania od dnia 5 stycznia 2011 r. „Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.", z zastrzeżeniem stawek opłaty przejściowej, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2011 r.

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  13.12.2010 r.

  W związku z prowadzonym procesem aktualizacji IRIESD PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto informuje, że decyzją Prezesa URE z dnia 1 grudnia 2010 r. została zatwierdzona przedłożona karta aktualizacji. Termin wejścia w życie zmian przypada na dzień 1 stycznia 2011 r.

  Komunikat PGE Dystrybucja S.A. z dnia 13 grudnia 2010r. dotyczący karty aktualizacji B/1/2010 IRiESD

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  22.11.2010 r.

  Komunikat PGE Dystrybucja S.A. z dnia 19.11.2010 r. dostyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi


  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem z dnia 25.10.2010 PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 9.11.2010 proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej część szczegółowa Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, zawartych w projekcie Karty aktualizacji B/1/2010 IRiESD - Bilansowanie.

  W ramach procesu aktualizacji przedmiotowej instrukcji, użytkownicy systemu zostali poproszeni o przesłanie uwag i propozycji zmian dotyczących opublikowanego projektu karty aktualizacji B/1/2010 IRiESD - Bilansowanie.

  W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A., zgodnie z punktem A.1.12 d) IRiESD - Bilansowanie, przedłożono do zatwierdzenia Prezesowi URE Kartę aktualizacji B/1/2010 IRiESD - Bilansowanie wraz z raportem z procesu konsultacji.

  Karta aktualizacji B/1/2010 IRiESD - Bilansowanie oraz raport z konsultacji z użytkownikami systemu zostały zamieszczone wraz z niniejszym kominikatem na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. pod adresem www.pgedystrybucja.pl

  Załącznik nr 1 - Karta aktualizacji B/1/2010 IRiESD - Bilansowanie,
  Załącznik nr 2 - Raport z konsultacji Karty aktualizacji.

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  08.10.2010 r.

  W związku z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-7124-34(5)/2010/MiKo z dnia 4 października 2010 r. została zatwierdzona Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w części szczegółowej dotyczącej bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi dla PGE Dystrybucja S.A.

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  27.01.2010 r.

  Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/DN/2010 Dyrektora Naczelnego PGE Dystrybucja Łódź sp. z o. o. z dniem 26 stycznia 2010r. wprowadzono do stosowania zaktualizowany Cennik usług świadczonych dla klientów PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o.

  -------------------------------------------------------------------------------------------
  Przetarg na samochody używane (2013-02-20)
  Informację wprowadził (a): OSD OSD (2007-04-25 13:20:08)
  Informację zmodyfikował (a): Administrator Administrator (2015-10-19 14:22:21)
  Licznik odwiedzin: 699217
  Kontakt | Mapa serwisu Wykonanie: P®ESTO